• De laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Twente

    Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)

    Lees meer...

Twentse gemeenten trekken €29 miljoen uit voor innovatie

De regioraad van Regio Twente (het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten) heeft ingestemd met een investering van ruim €29 miljoen euro in de 'Innovatiesprong Twente'. Dat is de vernieuwende aanpak van het innovatiebeleid in Twente.

Deze miljoeneninvestering komt uit het Twentse innovatiefonds dat wordt gefinancierd uit het extra dividend dat Regio Twente tot en met 2017 ontvangt van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zetten met dit gezamenlijke besluit fors in op innovatie, het benutten van het menselijk kapitaal (Human Capital) en de positionering van Twente in economisch en toeristisch opzicht.

Twente wil de economie stimuleren door innovatie in de High Tech-sector verder te bevorderen en de  innovatiekracht van Twente toe te laten nemen. Innovatie is noodzakelijk om bedrijven te laten doorgroeien. Dat kan door bedrijven en organisaties te stimuleren om te investeren in nieuwe processen en producten en door hen beter te faciliteren met een goede kennisinfrastructuur. In de 'Innovatiesprong Twente' bundelen bedrijfsleven, onderwijs en overheid hun krachten, faciliteiten en middelen. "Dit is een belangrijke stap voor Twente en de Twentse samenwerking om de innovatiekracht te versterken op die gebieden waar Twente sterk in is", aldus Regiovoorzitter Peter den Oudsten. "In de innovatiesprong faciliteren we als overheid en zorgen we voor goede condities. Uitgangspunt is niet het verstrekken van subsidies, maar een innovatieve, zakelijke en effectieve vorm van financiering voor belangrijke initiatieven die ook leiden tot het versterken van het Twentse midden- en kleinbedrijf (MKB)."

Motor Nederlandse kenniseconomie

De investering van de Twentse gemeenten, met provincie Overijssel als belangrijke mede-investeerder, is een belangrijke impuls voor de economische ontwikkeling en een stimulans voor de werkgelegenheid in de regio. Door te investeren in innovatie ontwikkelt Twente zich tot één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse kenniseconomie met een nationale en internationale uitstraling. Dat gebeurt vooral op het gebied van High Tech systemen en materialen. Deze sector bevat de kern van de Twentse innovatieve maakindustrie met meer dan 32.000 van de 45.000 industriële banen. Economische groei juist daar levert een belangrijke impuls aan andere sectoren in de Twentse economie, zoals de bouw, logistiek, dienstverlening en horeca. Keuze voor deze sectoren sluit bovendien aan bij het Nederlandse topsectoren- en EU-beleid.

Opbrengst

De investering in innovatie sluit aan op de in 2007 gestarte samenwerking van de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel in het kader van de 'Agenda van Twente'. Het doel van deze agenda, waartoe de 'Innovatieroute' behoort en waarvan de 'Innovatiesprong Twente' een voortzetting is, is een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur in Twente en het vergroten van de concurrentiekracht. Dit heeft de Twentse economie de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven. Er zijn goede resultaten geboekt met de 'Innovatieroute Twente' tot nu toe. In de afgelopen jaren zijn dat meer dan 2700 banen, 50 projecten met een gezamenlijke investering (publiek en privaat) van € 226 miljoen en betrokkenheid van meer dan 400 MKB bedrijven. Ook zijn er negen open innovatiecentra opgericht in Twente, bijvoorbeeld Center for Medical Imaging (CMI) in Enschede en, het Open Innovation Center  Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal.

Innovatiesprong Twente

Bij de Innovatiesprong Twente is gekozen voor een eenvoudig, effectief organisatiemodel waarin een Strategy Board de koers bepaalt. Deze stuurgroep, onder onafhankelijk voorzitterschap van Herman Hazewinkel (ex-CEO van Koninklijke Volker Wessels Stevin), bestaat uit negen leden, waarvan drie uit het bedrijfsleven, drie van de  kennisinstellingen en drie van de diverse overheden. Een gezamenlijke innovatieagenda wordt ontwikkeld door een platform (IPT 2.0) dat bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen. Vanuit een innovatieloket wordt vervolgens de ondersteuning aan bedrijven geboden. De financiering gebeurt niet via subsidies, maar door het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal, zoals achtergestelde leningen en participaties.

Investeren in menselijk potentieel

Ondernemers in de sector van High Tech systemen en materialen verwachten de komende jaren flinke knelpunten voor met name de vervangingsvraag van technisch geschoold personeel. Nu al is in bepaalde sectoren en beroepsgroepen sprake van een tekort. Daarbij groeit de vraag naar hoger opgeleiden relatief snel. Hiervoor stellen overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemers gezamenlijk een 'Human Capital Programma voor Twente' op dat gericht is op het opleiden, aantrekken en vasthouden van technisch geschoold personeel. Op verzoek van de regioraad wordt er hierbij een verbinding gelegd met het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen).

Twente is sterk merk

Twente is een sterk merk. Het is één regio met een eigen cultuur, identiteit en economisch ecosysteem. Het woonklimaat is aantrekkelijk met een goede balans tussen stad en platteland. De Twentse gemeenten zijn ervan overtuigd dat een eenduidige branding van Twente helpt om de (inter)nationale economische ambities te realiseren. Ook daar zetten ze gezamenlijk op in. Geld voor de marketing en branding van Twente wordt op verzoek van de regioraad uitgesmeerd over een periode van vijf jaar.

Vervolg

Met de besluitvorming van de regioraad zetten de Twentse gemeenten fors in op innovatie, het benutten van het menselijk kapitaal (Human Capital) en de positionering van Twente in economisch en toeristisch opzicht. De middelen worden samen met de investeringen van de provincie Overijssel gestort in een innovatiefonds waaruit de innovatieagenda wordt uitgevoerd. Hierop staan projecten en initiatieven van onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven in Twente. Voor de afzonderlijke onderdelen worden nog concrete bestedingsplannen gemaakt die in de loop van 2012 terugkomen op de agenda van de regioraad. Daarbij gaat het ook om innovatie binnen gemeenten.