• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 24 april 2013

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 24 april 2013 van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Hengelo, Burgemeester Jansenplein 1.

Agenda


1.     Opening/mededelingen
           Stand van zaken Innovatiesprong
           Memo Fonds Innovatie in gemeenten
2.     Verslag d.d. 13 februari 2013
3.     Ingekomen stukken
           a. Bijlage 1 Voorzitter auditcommissie inzake interim controle en
                                boardletter 2012

               Bijlage 2 Boardletter 2012
           b. Bijlage    De Overijsselse Ombudsman - jaarverslag 2012
4.     Euregio Jaarrekening 2011
           Bijlage Euregio Jaarrekening 2011
5.     Euregio Begroting 2013
           Bijlage Euregio Begroting 2013
6.     Bijdrage Stichting Topsport Twente
           Bijlage Aanvraag Stichting Topsport Twente
7.     Rondvraag

Actiepunten regioraad; versie 2013/2

Informele agenda vanaf 20:00 uur

  • Visitatiecommissies: de resultaten van de 3 onderzoeken naar doelmatigheid als overeengekomen in de regioraad van 10 oktober 2012 worden gepresenteerd
  • Rekenkamercommissie: het advies van de speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie nav de rapporten van de visitatiecommissies wordt gepresenteerd
  • DB-reactie nav het advies van de rekenkamercommissie in aanloop naar de begrotingsvoorbereiding (behandeling vindt plaats op 3 juli 2013)

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten