• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 13 november 2013

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 13 november 2013 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 1

Agenda

1.     Opening / mededelingen
           - Memo Ombuigingen 2014-2017
           - Memo Risicomanagement & weerstandsvermogen en
             herziene nota reserves en voorzieningen

2.     Verslag d.d. 3 juli 2013
3.     Ingekomen stukken
           Bijlage WTC Jaarverslag 2012
           Bijlage Brief aan leden en plv. leden regioraad inzake
                         beantwoording vragen EUREGIO
          
           Bijlage Brief aan leden en plv. leden regioraad inzake
                         overleg auditcommissie 1 november 2013 

4.     Gewijzigde dekking bestemmingsvoorstel  
5.     Instellen bestemmingsreserve domein Bedrijfsvoering
6.     2e Bestuursrapportage 2013
           Bijlage 2e Bestuursrapportage 2013
7.     Human Capital Agenda
           Bijlage 1 Eindrapport Human Capital Agenda Twente voor
                            de hightech sector, juni 2012

           Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma 2013-2017 Techniekpact Twente
           Bijlage 3 Arbeidsmarktperspectief 2020
           Bijlage 4 Uitvoeringsprogramma TWAM2020/DVT, 'Met dynamiek
                            aan het werk!'

8.     Verantwoording Agenda van Twente, Innovatieroute en Innovatiesprong
           Bijlage 1 Voortgangsrapportage 2012 Agenda van Twente
           Bijlage 2 Twentse Innovatieroute 2013-2017
           Bijlage 3 Oplegger bijdragen uit het investeringsfonds Twentse
                            Innovatieroute Kennispark
(investeringsfonds IPT)
           Bijlage 4 Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong 2013
9.     Resterende middelen Agenda van Twente
           Projectaanvragen:
           Bijlage 1a Aanvraag gemeente Almelo
           Bijlage 1b Projectformat Agenda van Twente inzake
                              Transitiestrategie Noordflank

           Bijlage 1c Projectformat Agenda van Twente inzake
                              Laad & Los XL park

           Bijlage 2a Aanvraag gemeente Enschede inzake subsidieaanvraag
                              Gebiedsontwikkeling Luchthaven

           Bijlage 2b Projectplan Twente Safety Campus
           Bijlage 2c Visiedocument Risk Factory, training Factory en
                              Safety Fieldlab

           Bijlage 2d Folder Twente Safety Campus locatie Troned
           Bijlage 3a Aanvraag Port of Twente
           Bijlage 3b Businessplan Port of Twente november 2012
           Bijlage 4a Aanvraag Internationale School Twente
           Bijlage 4b Businessplan Internationale School Twente
           Bijlage 4c Brief Internationale School Twente fondsenwerving bedrijven
           Bijlage 5a Aanvraag World Trade Center Twente
           Bijlage 5b Ondernemersplan World Trade Center Twente
10.    Stand van zaken Herorientatie samenwerking in Twente; toelichting
          door de voorzitter
           Bijlage Discussienotitie tbv Twente Plaza II
                        die op 17 oktober is gehouden
11.    Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten