• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 1 oktober 2014

   Geachte leden en plaatsvervangende leden
   
 

 Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

 woensdag 1 oktober 2014 om 19.30 uur

 In het stadshuis van Enschede, Langestraat 24, 7511 HC te Enschede

   
 

 Presentaties
 
1. Bevoegdheden en werkwijze regioraad door de voorzitter, de heer P.E.J.
     den Oudsten
 2. Consequenties afschaffing Wgr-plus/vervallen BDU verkeer en vervoer en
     beoogde afspraken met de provincie Overijssel door de portefeuillehouder
     Mobiliteit, de heer J. Bron  

   Agenda
1.  Opening/mededelingen
2.  Besluitenlijst regioraad 2 juli 2014
3.  Ingekomen stukken
 

 Bijlage 1 Brief WDWWZ inzake deelname secretaris/directeur aan studiereis met antwoord dagelijks bestuur

4.  Wijziging 'Regeling buurtbusprojecten Regio Twente 2010'
   Bijlage 1 Tekstwijziging buurtbusregeling
5.

 Beschikbaar stellen van de vooralsnog bij Regio Twente geoormerkte
 financiële middelen (€ 304.776) voor enkele (bestemmings)voorstellen
 zoals gepresenteerd bij de jaarstukken 2013

 Bijlage 1 Advies portefeuillehoudersoverleg Financien d.d. 18 september 2014 
 Bijlage 2 Brief aan de leden en plaatsvervangend leden regioraad 
 inzake heroverweging agendapunt 5 van de regioraad van 1 oktober 2014

6. 

 Rondvraag

   
 

Bijgevoegde documenten

 

- Overzicht actiepunten nummer 2014/3

  - Amendement gemeente Almelo; Beschikbaarstelling financiële middelen
  - Brief leden en plaatsvervangend leden regioraad inzake WGR-plus