• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 12 november 2014

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

woensdag 12 november 2014 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

Agenda

Presentatie KplusV over het rapport "Advies toekomst recreatieparken Regio Twente

1. Opening/mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering regioraad d.d. 1 oktober 2014
3. Ingekomen stukken
    - Brief provincie Overijssel inzake reactie op jaarrekening 2013 en begroting 2015
4. Instellen bestuurscommissie OZJT
    Bijlage 1 Model gemeenteraadsvoorstel
    Bijlage 2 Verordening bestuurscommissie OZJT
5. Overdracht taken op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincie Overijssel
    in verband met de afschaffing van de Wgr-plus

    Bijlage 1 Brief d.d. 1 oktober 2014 van dagelijks bestuur aan regioraad
6. Programma Innovatiesprong 2015
    Bijlage 1 Verslag staat van de innovatiesprong d.d. 23 januari 2014
    Bijlage 2 Stand van zaken programmalijnen
    Bijlage 3 Toplight regeling
    Bijlage 4 Eindrapportage 2013 van de Stichting Twente Branding
    Bijlage 5 Position Paper Twente Board (naam gewijzigd na vaststelling Position 
                   Paper) inclusief memo stand van zaken
    Bijlage 6 Financieel overzicht Innovatiesprong
7. Rapport KplusV  "Advies toekomst recreatieparken"
    Bijlage 1 Rapport KplusV d.d. 3 april 2014 inzake "Advies toekomst recreatieparken 
    Bijlage 2 Notitie KplusV d.d. 4 april 2014 inzake positie afdeling Recreatieve
                   Voorzieningen binnen Regio Twente

    Bijlage 3 Achtergrond Wet Markt en Overheid
    Bijlage 4 Overzicht ontwikkeling parken in de afgelopen jaren

8.  Wijziging programma Netwerkstad Twente van de begroting 2015 van Regio
     Twente

     Bijlage 1 Brief Bestuurscommissie Netwerkstad
     Bijlage 2 Begrotingswijziging 2015 nr. 3
9.  Wijziging van de begroting voor 2014 en 2015 van Regio Twente in verband met
     de toevoeging van Kennispunt Twente en de instelling van een reserve voor
     Kennispunt Twente

     Bijlage 1 Begrotingswijziging 2014 nr. 3
     Bijlage 2 Begrotingswijziging 2015 nr. 5
     Bijlage 3 Format reserve Kennispunt Twente
10. Gedragslijn van de raming van de prijs-looncompensatie en overige te hanteren
      uitgangspunten bij de begroting

11. Gedragslijn voorstellen nieuw beleid en/of intensivering bestaand beleid
12. Stand van zaken ombuigingen 2010-2017 en verdere procesgang
13. Positie dagelijks bestuur in 2015 (mondeling ter vergadering)
     Toelichting: In de regioraad van 5 juni is besloten dat in verband met het lopende
     proces van de herorientatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente de
     benoeming van de voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur geldt tot 
     1 januari 2015. Daarbij heeft de voorzitter de toezegging gedaan dat in november
     aan de hand van de stand van zaken van dit proces overleg met de regioraad
     plaatsvindt over de vervolgsituatie.
14. Rondvraag

Bijgevoegde documenten
1. Amendement gemeente Almelo inzake inrichten onafhankelijke toezichtkamer voor
    de gemeenteraad
 (bij agendapunt 4)
2. Motie van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen inzake vaststelling van
    de verordening Bestuurscommissie OZJT
(bij agendapunt 4)
3. Overzicht actiepunten nr. 4 2014
4. Brief van de auditcommissie aan de leden- en plaatsvervangend leden inzake:
    Voorgestelde gedragslijnen regioraad 12 november 2014. Aandachtspunten interim-
    controle 2014. Doorontwikkeling planning en controle instrumenten