• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 22 april 2015

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

woensdag 22 april 2015 van 19.30 - 21.30 uur
in het gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB Wierden

Agenda

1. Opening/mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering d.d. 11 februari 2015
3a. Proces heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente (ter vergadering op
      verzoek van de heer B. Hümmels)
3b. Ingekomen stukken
    Bijlagen:
    a. Brief raad van de gemeente Borne inzake motie advies Stuurgroep heroriëntatie
        Twentse samenwerking 

    b. Brief gemeente Borne inzake reactie college B&W op conceptadvies Samenwerken
        doen we zelf

    c. Brief gemeente Hellendoorn inzake reactie raad en college op conceptadvies
        Samenwerken doen we zelf

    d. Motie gemeente Enschede inzake democratische en krachtige regionale
        samenwerking

    e. Motie gemeente Hengelo inzake heroriëntatie Twentse samenwerking
    f.  Brief Overijsselse Ombudsman inzake jaarverslag 2014
4. Presentatie van en toelichting op de jaarstukken 2014 door de leden van het dagelijks
    bestuur ter voorbereiding van de besluitvorming in de regioraad van 1 juli 2015 (ter
    vergadering)
5. Rondvraag

 

Hoogachtend,
voorzitter,

mr. G.J. de Graaf