• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 1 juli 2015

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

woensdag 1 juli 205 van 19.30 - 21.30 uur
in het gemeentehuis van Hof van Twente, De Höfte 7, 7471 DK Goor

Agenda
1.   Opening/mededelingen
2.   Besluitenlijst vergadering d.d. 22 april 2015
3.   Jaarstukken 2014
      Bijlage 1 Jaarstukken 2014
      Bijlage 2 Accountantsverklaring
      Bijlage 3 Rapport accountantsverklaring 2014
      Nagekomen stuk: Brief van de auditcommissie m.b.t. de jaarstukken 2014
4.   Bestuursrapportage 2015
      Bijlage 1 Bestuursrapportage 2015
5.   Programmabegroting 2016
      Bijlage 1 Programmabegroting 2016
      Bijlage 2 Sheets met de belangrijkste overzichten van de programmabegroting 2016
6.   Begrotingswijziging 2016 - Lobby in Brussel account Twente
      Bijlage 1 Begrotingswijziging 2016, nr. 1
7.   Begrotingswijzigingen 2015/2016
      Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 2015, nr. 6
      Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2015, nr. 7
8.   Gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdienst voor de jaarrekening van de
      boekjaren 2016-2019
      Bijlage 1 Mandaatbrief
9.   Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente
      Bijlage 1 Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente
10. Benoeming lid in EUREGIO-Raad
11. Actualisatie diverse regelingen
      Bijlage 1 Verordening op de Bestuurscommissie Regio Twente
      Bijlage 2 Verordening op de Bestuurscommissie OZJT
      Bijlage 3 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de regioraad
      Bijlage 4 Klachtenregelingen Regio Twente

Hoogachtend,
voorzitter,

mr. G.J. de Graaf

Bijgevoegde stukken
- Overzicht actiepunten regioraad nummer 2
- Brief aan de gemeente Almelo inzake beantwoording vragen over de jaarstukken 2014
  en de programmabegroting 2016 met bijlage: Memo 'Zichtbaarheid bedrijven die
  meewerken aan een innovatief klimaat van Twente