• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 11 november 2015

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 11 november 2015 van 19.30-21.30 uur
in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal

Agenda

1.   Opening/Mededelingen
2.   Besluitenlijst vergadering d.d. 15 oktober 2015
3.   Ingekomen stukken
      Bijlage 1 brief Provincie Overijssel d.d. 21 september inzake jaarrekening 2014 en
      begroting 2016
4    Geactualiseerd treasurystatuut Regio Twente 2016
      Bijlage 1 Treasurystatuut
5.   Begrotingswijziging mobiliteitstaak
      Bijlage 1 Begrotingswijziging 2015 nr. 8
6.   Begrotingswijziging domein gezondheid
      Bijlage 1 Programmabegroting 2016 domein gezondheid
7.   Programma Innovatiesprong 2016
      Bijlage 1 Samenvatting vijf programmalijnen
      Bijlage 2 Financieel overzicht IST 2016 prognose
      Bijlage 3 Verslaglegging Kennispark
      Bijlage 4 Actieagenda Smart Industry Oost Nederland
      Bijlage 5 Kwartaalrapportage IFT
      Bijlage 6 Kwartaalrapportage acquisitie HTSM
      Bijlage 7 Financial ecosysteem Kennispark Twente
      Bijlage 8 Voortgangsrapportage MKB vouchers en kredieten
      Bijlage 9 Jaarplan Twente Branding 2015
8.   Benoeming in de EUREGIO-raad
9.   Stand van zaken besluitvorming aanpassing regeling Regio Twente en vaststelling
      regeling Twentebedrijf (ter vergadering)
10. Rondvraag

Documenten OZJT
- Financieel overzicht en prognose 2015
- Prognose begroting 2016
- Presentatie begroting 2015, 2016

Bijgevoegde documenten
- Overzicht actiepunten regioraad 2015 nr. 4

Hoogachtend,
Voorzitter,

dhr. G.O. van Veldhuizen