• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 27 oktober 2016

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

donderdag 27 oktober 2016 van 9:00 tot 9:30 uur (tijdens de Twentedag)

in vergadering 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda
1. Opening/Mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering d.d. 23 juni 2016
3. Ingekomen stukken
    Bijlage 1 Brief bestuur Twentebedrijf inzake begroting Twentebedrijf 2017
4. Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente
    Bijlage 1 Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente
5. Bestuursrapportage 2016
    Bijlage 1 Bestuursrapportage 2016
    Bijlage 2 Begrotingswijziging nr. 4 Acquisitie
    Bijlage 3 Advies vanuit PB Middelen n.a.v. Berap 2016
6. Rondvraag

Hoogachtend,
Voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen