• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 15 december 2016

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

donderdag 15 december 2016 van 16.30 tot 17.30 uur (tijdens de Twentedag)
in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering 27 oktober 2016
3. Ingekomen stukken
Bijlage 1 Brief bestuur Twentebedrijf inzake ontwikkelroute Twentebedrijf
Bijlage 2 Brief Provincie Overijssel inzake toezichtsvorm begroting 2017
4. Bestedingsvoorstel middelen verkeer en vervoer 2017
Bijlage 1 Bestedingsvoorstel middelen verkeer en vervoer 2017
5.  Begrotingswijziging in verband met pilot 'Vergunninghouders aan het werk' in Twente
Bijlage 1 Begrotingswijziging 2016 nr. 5
6. Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountants-
controle 2016

Bijlage 1 Normenkader 2016
7. Rondvraag


Hoogachtend,
voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen