• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 20 juni 2012

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 20 juni 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Tubbergen.

Agenda

  • 19.30 uur – 20.00 uur Presentatie ADT

1.     Opening
2.     Mededelingen
3.     Verslag d.d. 15 februari 2012
        Verslag d.d. 15 maart 2012
4.     Ingekomen stukken
           Bijlage Brief Rijkswaterstaat d.d. 3 mei 2012 betreffende
                         N35 Nijverdal-Wierden, terugkoppeling stand van zaken

5.     Bestuursagenda Publieke Gezondheid
           Bijlage Bestuursagenda Publieke Gezondheid, opdracht
                         aan de GGD 2012 - 2015

6.     Benoeming leden in Euregioraad
7a.   Innovatiesprong Twente
           Bijlage 1 Innovatiesprong Twente: Naar meer inhoudelijke focus
                            en vernieuwing van de aanpak

           Bijlage 2 Bijlagenboek Innovatiesprong Twente
           Bijlage 3 Innovatiesprong Twente:
                           (Inter)nationale Top Innovatie Regio

           Bijlage 4 Innovatie in Twente: Voortgangsrapportage 2010-2011
           Bijlage 5 Samenvatting kosten IPT t.l.v. investeringsfonds IPT
  aa. Memo Projectbureau Agenda van Twente/Innovatieplatform
           Bijlage Agenda van Twente, voortgangsrapportage 2011
  b.   Meerjarige subsidiëring Twents Bureau voor Toerisme
8.     Jaaroverzicht lobby Den Haag
9.     Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente
10.   Samenwerking op het gebied van juridische expertise
            Bijlage Besluit tot dienstverlening als bedoeld in artikel 7
                         van de Regeling Regio Twente

11.   Prijscompensatie 2012
12.   Twentse Duurzaamheidsagenda
            Bijlage Twentse Duurzaamheidsagenda
13.   Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten