• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 15 februari 2012

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op woensdag 15 februari 2012 om 19.30 uur bij Universiteit Twente, zaal H. Horsttoren T 1300.

Agenda

  • Welkom door de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter CvB Universiteit Twente
  • Presentatie topsectoreninbreng voor high tech systems en materials door de heer prof. dr. ing. D. Blank, scientific director MESA+ Institute for Nanotechnology
  • Presentatie door de heer P.E.J. den Oudsten, voorzitter Regio Twente, inzake de Innovatiesprong

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag d.d. 16 november 2011
4.   Ingekomen stukken
         Bijlage Petitie Marsroute N35
5.   Verlaging gemeentelijke bijdrage 2012 i.v.m. extra ombuiging
         Bijlage Begrotingswijziging
6.   Benoeming accountant
7.   Wet- en regelgeving accountantscontrole         
         Bijlage Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving behorende
                       bij het protocol accoutantscontrole

8.   Samenstelling en werkzaamheden auditcommissie die adviseert aan de
      regioraad over de jaarstukken, rapport van bevindingen van de accountant
      horende bij de jaarrekening en over de boardletter

9.   Prijscompensatie begroting 2012
10. Nota afschrijving en rente
         Bijlage Nota afschrijving en rente
11. Nota reserves en voorzieningen
12. Regionaal Crisisplan
         Bijlage Regionaal crisisplan Twente
13. Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten