Het hoogste orgaan binnen Regio Twente is het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt o.a. het beleid, de begroting, de jaarrekening en de verordeningen vast. Elke gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door een lid uit het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is de burgemeester van Enschede voorzitter van Regio Twente waardoor vanuit Enschede een extra lid zitting heeft in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van Regio Twente.

 

regioraad

 

Voor de vergaderorde is een 'Reglement van orde' vastgesteld. Vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.