• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 13 februari 2013

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 13 februari 2013 van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Almelo.

Agenda

  • Presentatie
    In opdracht van het Bestuurlijk Gebieds Overleg Zuid West Twente (BGO ZWT) is een gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente opgesteld door Marb Consultancy. Op verzoek van het BGO ZWT wordt deze visie vandaag aan u gepresenteerd.

1.     Opening
2.     Verslag d.d. 14 november 2012
3.     Ingekomen stukken
           Bijlage 1 Fusie Kennispark Twente met Stichting
                            Innovatieplatform Twente

           Bijlage 2 Memo uitstel vaststelling nota's en voorzieningen,
                            risicomanagement en weerstandsvermogen

4.     Vervolg op Werkconferentie (Be)leefbaar platteland
           Bijlage   Twentse Kracht: Groene Metropool Twente
5.     Verlenging Sociaal statuut Regio Twente
           Bijlage   Sociaal statuut
6.     Benoeming leden in EUREGIO
7.     Innovatiesprong Twente
7a.   Innovatiefonds Twente
           Bijlage   Statenvoorstel Provincie Overijssel; kaderstelling
                           Innovatiefonds Overijssel

7b.   Programmalijn Regiobranding
           Bijlage 1 Businessplan 2013 van de Stichting Regiobranding
           Bijlage 2 Verantwoording bestedingen
7c.   Human Capital                                        
7d.   Subsidiering Toeristische Promotie Twente
           Bijlage 1 Prestatieovereenkomst
           Bijlage 2 Model Toetsingskader
           Bijlage 3 Tussentijdse rapportage
           Bijlage 4 Prestatie indicatoren TBT 2012-2015
           Bijlage 5 Marketingactiviteitenplan TBT 2012-2015
7e    Fonds Innovatie in gemeenten
8.     Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke
        bezuingingen en heroriëntatie samenwerking;
        stand van zaken heroriëntatie

           Bijlage 1 Plan van aanpak Herorientatie gemeentelijke
                           Twentse samenwerking v3

9.     Raming prijs- en looncompensatie
           Bijlage 1 Uitgangspunten Kerngroep Financiën
           Bijlage 2 Notitie auditcommissie loon- en prijscompensatie
10.     Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten