• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering 13 februari 2013

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 13 februari 2013 van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Almelo.

Agenda

  • Presentatie
    In opdracht van het Bestuurlijk Gebieds Overleg Zuid West Twente (BGO ZWT) is een gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente opgesteld door Marb Consultancy. Op verzoek van het BGO ZWT wordt deze visie vandaag aan u gepresenteerd.

1.     Opening
2.     Verslag d.d. 14 november 2012
3.     Ingekomen stukken
           Bijlage 1 Fusie Kennispark Twente met Stichting
                            Innovatieplatform Twente

           Bijlage 2 Memo uitstel vaststelling nota's en voorzieningen,
                            risicomanagement en weerstandsvermogen

4.     Vervolg op Werkconferentie (Be)leefbaar platteland
           Bijlage   Twentse Kracht: Groene Metropool Twente
5.     Verlenging Sociaal statuut Regio Twente
           Bijlage   Sociaal statuut
6.     Benoeming leden in EUREGIO
7.     Innovatiesprong Twente
7a.   Innovatiefonds Twente
           Bijlage   Statenvoorstel Provincie Overijssel; kaderstelling
                           Innovatiefonds Overijssel

7b.   Programmalijn Regiobranding
           Bijlage 1 Businessplan 2013 van de Stichting Regiobranding
           Bijlage 2 Verantwoording bestedingen
7c.   Human Capital                                        
7d.   Subsidiering Toeristische Promotie Twente
           Bijlage 1 Prestatieovereenkomst
           Bijlage 2 Model Toetsingskader
           Bijlage 3 Tussentijdse rapportage
           Bijlage 4 Prestatie indicatoren TBT 2012-2015
           Bijlage 5 Marketingactiviteitenplan TBT 2012-2015
7e    Fonds Innovatie in gemeenten
8.     Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke
        bezuingingen en heroriëntatie samenwerking;
        stand van zaken heroriëntatie

           Bijlage 1 Plan van aanpak Herorientatie gemeentelijke
                           Twentse samenwerking v3

9.     Raming prijs- en looncompensatie
           Bijlage 1 Uitgangspunten Kerngroep Financiën
           Bijlage 2 Notitie auditcommissie loon- en prijscompensatie
10.     Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten