• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 3 juli 2013

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 3 juli 2013 van 19:00 uur tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5 te Denekamp.

Agenda


19:00 uur - 19:30 uur
Presentatie door mevrouw J. Hermans-Vloedbeld, voorzitter bestuurscommissie Netwerkstad Twente, over de stand
van zaken ontwikkelingagenda Netwerkstad Twente.
 
1.   Opening/Mededelingen  
2.   Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente  
3.   Verslag vergadering regioraad d.d. 24 april 2013  
4.   Ingekomen stukken  
5.   Jaarrekening 2012  
    Bijlage 1 Jaarstukken 2012  
    Bijlage 2 Rapport van bevindingen; controle jaarrekening 2012  
    Bijlage 3 Brief auditcommissie inzake rapport van bevindingen  
6.   1e Berap 2013  
    Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2013  
7.   Onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen  
    Bijlage 1 Overzichtconclusies, adviezen en aanbevelingen
                 alsmede reactie dagelijks bestuur
 
    Bijlage 2 Advies bijzondere rekenkamer  
    Bijlage 3 Advies visitatiecommissie GGD met begeleidende brief  
    Bijlage 4 Advies visitatiecommissie Leefomgeving  
    Bijlage 5 Advies visitatiecommissie Bestuurs- en Bedrijfsbureau  
    Brief aan leden en plaatsvervangende leden van de regioraad betreffende onderzoek naar  doelmatigheid c.q. bezuinigingen  
8.   Begroting 2014  
    Bijlage 1 Begroting 2014  
9.   Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017  
    Bijlage 1 Begrotingswijziging nummer 1 van het jaar 2014  
10.   Regionaal Mobiliteitsplan 2012-2020  
    Bijlage 1 DB voorstel d.d. 8 april 2013  
    Bijlage 2 Inspraaknota Regionaal Mobiliteitsplan Twente  
    Bijlage 3 Concept Regionaal Mobiliteitsplan Twente  
11.   Fonds innovatie in gemeenten  
    Bijlage 1 Verslag gesprek bedrijfsleven  
   

Bijlage 2 Uitgangspunten voor beoordeling door kredietcommissie

 
12.   Human Capital Agenda  
    Bijlage 1 CIV aanvraag december 2012  
    Bijlage 2 Reactie van Platform Beta en Techniek  
    Bijlage 3 Prestatiecontract met regionale partijen  
13.   Gezamenlijke salarisadministratie Netwerkstad  
    Bijlage 1 Financiële toelichting  
    Bijlage 2 Besluit tot dienstverlening als bedoeld in artikel 7 van de Regeling Regio Twente met betrekking tot salarisadministratie  
14.   Kennispunt Twente  
    Bijlage 1 Businessplan Kennispunt Twente  
   

Bijlage 2 Besluit tot dienstverlening als bedoeld in artikel 7 van de Regeling Regio Twente met betrekking tot het Kennispunt Twente

 
15.   Rondvraag  


Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten


Bijgevoegde stukken  

Amendementen gemeente Almelo

Amendement gemeente Enschede

Presentaties zoals gehouden in de regioraadsvergadering van 24 april 2013