• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 16 februari

 
AANGEPASTE AGENDA
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 16 februari 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Borne
 
Agenda
1.   Opening
2.   Gebiedsontwikkeling Luchthaven (mondelinge toelichting) Verschoven naar de
      regioraadsvergadering van 11 mei 2011
3.   Lobby in Den Haag: Mondelinge toelichting van de nieuwe lobbyist,
      Bas Dobbelstein, in Den Haag
         Bijlage Prioritering Twentse lobbydossiers
4.   Mededelingen/ontwikkelingen
         a. Memo renteomslag van Regio Twente
         b. Memo liquiditeitsprognose Regio Twente 2011
        Bijlage 2 Risico inventarisatieoverzicht
10. Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten Verschoven naar de 
      regioraadsvergadering van 11 mei 2011
        Bijlage 1   Raamovereenkomst
        Bijlage 2   Akte van statutenwijziging
        Bijlage 3   Aandeelhoudersovereenkomst met Attero
        Bijlage 6   Aandeelhoudersovereenkomst gemeenten
        Bijlage 7   Overzicht vragen en antwoorden
        Bijlage 8   Schema overdracht aandelen
        Bijlage 9   Schema uitgifte nieuwe aandelen
        Bijlage 10 Schema winstverdeling
                       Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten