• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 11 mei

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 11 mei 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Losser.
 
 Agenda
1.   Opening
2.   Gebiedsontwikkeling Luchthaven (presentatie/mondelinge toelichting door de heer P. Kuenzli
3.   Mededelingen/ontwikkelingen
        a. Twents bestuurlijk overleg jeugdzorg
Bijlage Politieke Partij “We doen wat we zeggen” gemeente Dinkelland           
Brief d.d. 28 maart 2011, inzake adequate hulpverlening bij ongeluk/ramp in de kerncentrale Lingen te Duitsland
        Bijlage R. Leget
                   Brief d.d. 6 april 2011, inzake werkgelegenheid
        Bijlage R. Leget
                   Mail d.d. 6 april 2011, betreft verzoek om vervulling vacature Bezwarencommissie
                   aan te houden
        Bijlage 1   Raamovereenkomst
        Bijlage 2   Akte van statutenwijziging
        Bijlage 3   Aandeelhoudersovereenkomst met Attero
        Bijlage 6   Aandeelhoudersovereenkomst met gemeenten
        Bijlage 7   Schema overdracht aandelen
        Bijlage 8   Schema uitgifte nieuwe aandelen
        Bijlage 9   Schema winstverdeling
        Bijlage 11 Overzicht vragen en antwoorden
     + toelichting Businesscase Twente (mondeling)
    
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
P.E.J. den Oudsten