• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 11 mei

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 11 mei 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Losser.
 
 Agenda
1.   Opening
2.   Gebiedsontwikkeling Luchthaven (presentatie/mondelinge toelichting door de heer P. Kuenzli
3.   Mededelingen/ontwikkelingen
        a. Twents bestuurlijk overleg jeugdzorg
Bijlage Politieke Partij “We doen wat we zeggen” gemeente Dinkelland           
Brief d.d. 28 maart 2011, inzake adequate hulpverlening bij ongeluk/ramp in de kerncentrale Lingen te Duitsland
        Bijlage R. Leget
                   Brief d.d. 6 april 2011, inzake werkgelegenheid
        Bijlage R. Leget
                   Mail d.d. 6 april 2011, betreft verzoek om vervulling vacature Bezwarencommissie
                   aan te houden
        Bijlage 1   Raamovereenkomst
        Bijlage 2   Akte van statutenwijziging
        Bijlage 3   Aandeelhoudersovereenkomst met Attero
        Bijlage 6   Aandeelhoudersovereenkomst met gemeenten
        Bijlage 7   Schema overdracht aandelen
        Bijlage 8   Schema uitgifte nieuwe aandelen
        Bijlage 9   Schema winstverdeling
        Bijlage 11 Overzicht vragen en antwoorden
     + toelichting Businesscase Twente (mondeling)
    
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
P.E.J. den Oudsten