• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 29 juni (begroting)

 
Gewijzigde agenda,
de wijziging betreft een extra presentatie onder agendapunt 1 door de heer H. Mohrmann
 
 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 29 juni 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Oldenzaal.
 
Agenda
1.   Opening
        - Presentatie van de heer B. van der Veen (lector Vernieuwend Ondernemen
          in de Bouw Saxion) inzake Pioneering
        - Presentatie van de heer mr. R.S. Cazemier inzake Duurzaamheid
        - Presentatie van de heer H. Mohrmann (projectmanager aanbesteding ADT) inzake Luchthaven
2.   Mededelingen/ontwikkelingen
3.   Verslag d.d. 11 mei 2011
4.   Benoeming lid dagelijks bestuur
         Bijlage 1 Analyse rekeningresultaat
         Bijlage 2 Accountsverslag
         Bijlage 3 Jaarstukken 2010
         Bijlage 1 1e Berap 2011
         Bijlage 2 Ombuigingsoverzicht
         Bijlage 3 Begrotingswijziging
8.   Programmabegroting 2012
         Bijlage Programmabegroting 2012
         Bijlage 2 Brochure Businessplan High Tech Twente
         Bijlage 3 Liquiditeitsprognose AVT en IPT
         Bijlage Conceptbrief machtiging
    
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten