• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 30 juni (begroting)

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 30 juni 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Haaksbergen.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
         - Ontwikkelingen Twence
7.   Programmabegroting 2011
         Bijlage Programmabegroting 2011
         Bijlage 1 Wijzigingsdocument treasurystatuut
         Bijlage 2 Treasurystatuut Regio Twente
10. 1e Bestuursrapportage 2010
         Bijlage 1e Bestuursrapportage 2010
11. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten