• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 17 november

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 17 november 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Almelo, Stadhuisplein 1 te Almelo.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
          a. Memo Horizontaal Toezicht (HT) door de belastingdienst
3.   Verslag d.d. 13 oktober 2010
4.   Terugkoppeling BO MIRT op 9 november 2010 (mondeling)
5.   Ombuigingen Regio Twente:
          a. Stand van zaken ombuigingsoperatie
              Bijlage 3 Takenschouw GGD Regio Twente
              Bijlage 4 Ambities en taken Leefomgeving
          b. Presentatie Ambitie- en Takenschouw GGD / Leefomgeving/ B&B (ter vergadering)
6.   Rentebaten Regio Twente: analyse financieringsresultaat 2009
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten