• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering 12 februari 2014

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
Woensdag 12 februari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaksbergen, Markt 3, 7481 HS Haaksbergen

 Agenda

1.   Opening/Mededelingen
2.   Verslag vergadering d.d. 13 november 2013
3.   Ingekomen stukken
              Bijlage 1   Boardletter 
              Bijlage 1a reactie van de auditcommissie
              Bijlage 1b Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving
                                 accountantscontrole

              Bijlage 2   Motie gemeente Dinkelland inzake hulpdiensten 
                                 Noordoost Twente

              Bijlage 3   Brief van We Doen Wat We Zeggen inzake uitstappen
                                 van de  gemeente Dinkelland
 
4.   Heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking
             Bijlage 1 Brief aan leden en plv. leden regioraad inzake heroriëntatie
                              gemeentelijke Twentse samenwerking
             
             Bijlage 2 Notitie Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking
             Bijlage 3 Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 
5.   Presentatie door de heer J. Regtuijt, hoofd Bedrijfsvoering Regio Twente
      inzake stand van zaken Bedrijfsvoering Regio Twente
             Bijlage 1  Stand van zaken domein Bedrijfsvoering Regio Twente
6.   Invulling van de aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017
7.   Risicomanagement, weerstandsvermogen en de herziene nota reserves
      en voorzieningen

      (met de mogelijkheid voor een technische toelichting voorafgaand 
        aan de regioraad vanaf 18:30 uur)
8.   Begrotingswijziging 2014 nr.2; digitaal dossier/contactmoment
      adolescenten
             
             Bijlage 1 Begrotingswijziging 2014 nr. 2
9.   Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,

 P.E.J. den Oudsten

Bijgevoegde documenten:

 Actuele ontwikkelingen Wgr-plus: