• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 12 februari 2014

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
Woensdag 12 februari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaksbergen, Markt 3, 7481 HS Haaksbergen

 Agenda

1.   Opening/Mededelingen
2.   Verslag vergadering d.d. 13 november 2013
3.   Ingekomen stukken
              Bijlage 1   Boardletter 
              Bijlage 1a reactie van de auditcommissie
              Bijlage 1b Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving
                                 accountantscontrole

              Bijlage 2   Motie gemeente Dinkelland inzake hulpdiensten 
                                 Noordoost Twente

              Bijlage 3   Brief van We Doen Wat We Zeggen inzake uitstappen
                                 van de  gemeente Dinkelland
 
4.   Heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking
             Bijlage 1 Brief aan leden en plv. leden regioraad inzake heroriëntatie
                              gemeentelijke Twentse samenwerking
             
             Bijlage 2 Notitie Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking
             Bijlage 3 Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 
5.   Presentatie door de heer J. Regtuijt, hoofd Bedrijfsvoering Regio Twente
      inzake stand van zaken Bedrijfsvoering Regio Twente
             Bijlage 1  Stand van zaken domein Bedrijfsvoering Regio Twente
6.   Invulling van de aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017
7.   Risicomanagement, weerstandsvermogen en de herziene nota reserves
      en voorzieningen

      (met de mogelijkheid voor een technische toelichting voorafgaand 
        aan de regioraad vanaf 18:30 uur)
8.   Begrotingswijziging 2014 nr.2; digitaal dossier/contactmoment
      adolescenten
             
             Bijlage 1 Begrotingswijziging 2014 nr. 2
9.   Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,

 P.E.J. den Oudsten

Bijgevoegde documenten:

 Actuele ontwikkelingen Wgr-plus: