• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering 11 februari 2015

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

Woensdag 11 februari 2015 van 19.30 - 21.30 uur
in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 2, 7571 CD Oldenzaal

Presentaties
- Twente Werkt! door de heer H. Hazewinkel, voorzitter Twente Board
- Kostprijsmodel door de heer J. Meijerink, financieel adviseur Regio Twente

Agenda
1. Opening/mededeling
2. Besluitenlijst vergadering d.d. 12 november 2014
3. Bekrachtiging benoeming de heer G.J. de Graaf als voorzitter Regio Twente
4. Intrekking diverse verordeningen en delegatiebesluit
5. Benoeming lid van EUREGIO-raad
6. Ontwikkelen beleidskader tarieftaken
7. Nut en noodzaak reserves
8. Boardletter 2014
    Bijlage 1 Boardletter 2014
    Bijlage 2 Geactualiseerd overzicht voor de accountantscontrole 2014 van toepassing
                   zijnde wet- en regelgeving

9. Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,

J.H. Coes, plv

Bijgevoegde documenten
- Overzicht actiepunten regioraad, versie 2015/1
- Brief auditcommissie inzake de Boardletter 2014