• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering 11 november 2015

Geachte leden en plaatsvervangend leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 11 november 2015 van 19.30-21.30 uur
in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal

Agenda

1.   Opening/Mededelingen
2.   Besluitenlijst vergadering d.d. 15 oktober 2015
3.   Ingekomen stukken
      Bijlage 1 brief Provincie Overijssel d.d. 21 september inzake jaarrekening 2014 en
      begroting 2016
4    Geactualiseerd treasurystatuut Regio Twente 2016
      Bijlage 1 Treasurystatuut
5.   Begrotingswijziging mobiliteitstaak
      Bijlage 1 Begrotingswijziging 2015 nr. 8
6.   Begrotingswijziging domein gezondheid
      Bijlage 1 Programmabegroting 2016 domein gezondheid
7.   Programma Innovatiesprong 2016
      Bijlage 1 Samenvatting vijf programmalijnen
      Bijlage 2 Financieel overzicht IST 2016 prognose
      Bijlage 3 Verslaglegging Kennispark
      Bijlage 4 Actieagenda Smart Industry Oost Nederland
      Bijlage 5 Kwartaalrapportage IFT
      Bijlage 6 Kwartaalrapportage acquisitie HTSM
      Bijlage 7 Financial ecosysteem Kennispark Twente
      Bijlage 8 Voortgangsrapportage MKB vouchers en kredieten
      Bijlage 9 Jaarplan Twente Branding 2015
8.   Benoeming in de EUREGIO-raad
9.   Stand van zaken besluitvorming aanpassing regeling Regio Twente en vaststelling
      regeling Twentebedrijf (ter vergadering)
10. Rondvraag

Documenten OZJT
- Financieel overzicht en prognose 2015
- Prognose begroting 2016
- Presentatie begroting 2015, 2016

Bijgevoegde documenten
- Overzicht actiepunten regioraad 2015 nr. 4

Hoogachtend,
Voorzitter,

dhr. G.O. van Veldhuizen