• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 21 april 2016

Leden algemeen bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

donderdag 21 april 2016 om 16.30 uur (tijdens de Twentedag)
in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda
1.  Opening en mededelingen
2.  Besluitenlijst d.d. 25 februari 2016
3.  Benoeming 2 leden voor het dagelijks bestuur
4.  Delegatie benoeming directeur publieke gezondheid
5.  Aanspraak gemeente Berkelland inzake winstuitkering Agenda van Twente van
     €1,4 miljoen

     Bijlage 1 Overzicht vrijval uit investeringsprogramma's Agenda van Twente
6.  Brief portefeuilleberaad Middelen d.d. 30 maart 2016 over nieuw beleid in
     relatie tot begroting Regio Twente en memo d.d. 17 maart inzake P&C cyclus
     Regio Twente
7.  Presentatie jaarrekening 2015 en begroting 2017 (ter vergadering)
8.  Terugkoppeling uit de bestuurscommissies en portefeuilleberaden
     (de bedoeling is dat ter vergadering vanuit de diverse overleggen in het kort 
     wordt aangegeven waarmee zij zich bezig houden)
9.  Rondvraag

Hoogachtend,

 

dr. G.O. van Veldhuizen
voorzitter