• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 23 juni 2016

Leden algemeen bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

Donderdag 23 juni 2016 van 9.00 uur - 10.30 uur (Twentedag)
in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda

1. Opening/mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 21 april 2016
3. Ingekomen stukken
    Bijlage 1a Jaarverslag 2015 Overijsselse Ombudsman
    Bijlage 1b Persbericht
4. Instelling bestuurscommissie Agenda van Twente en vaststelling verordening op
    de bestuurscommissie Regio Twente

    Bijlage 1 Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente
    Bijlage 2 Amendement Almelo evaluatie Agenda van Twente
    Bijlage 3 Amendement Almelo financiering Agenda van Twente
    Bijlage 4 Standpuntbepaling Haaksbergen
    Bijlage 5 Standpuntbepaling gemeenteraad Hengelo
    Bijlage 6 Standpuntbepaling gemeenteraad Hellendoorn
5. Vaststelling archiefverordening Regio Twente
    Bijlage 1 Concept archiefverordening
6. Jaarstukken 2015
    Bijlage 1 Jaarstukken 2015
    Bijlage 2 Wijzigingen in de jaarstukken
    Bijlage 3 Accountantsverklaring
    Bijlage 4 Accountantsrapport jaarrekening controle 2015
7. Programmabegroting 2017 Regio Twente
    Bijlage 1 Programmabegroting 2017
8. Financieringsvraagstukken Agenda van Twente
9. Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijgevoegde documenten
- Ingediende vragen en zienswijzen met betrekking tot de jaarstukken 2015
  en begroting 2017
- Brief auditcommissie inzake uitkomsten accountantscontrole jaarrekening 2015