• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 4 juli 2012

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 4 juli 2012 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Enschede.

Agenda

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag vergadering d.d. 20 juni 2012
4.   Vacatures dagelijks bestuur
5.   Vervolgaanpak Logistieke Draaischijf Twente
          Bijlage DB voorstel Vervolgaanpak Logistieke Draaischijf Twente 
          Bijlage Rapport Logistieke Draaischijf Twente
6.   Jaarstukken 2011
          Bijlage Format reserve Solidariteitsfonds Brandweer Twente
                        van de VRT

          Bijlage Jaarstukken 2011
          Bijlage Accountantsverslag
7.   1e Berap 2012
          Bijlage 1e Berap 2012
          Bijlage Actuele gemeentelijke bijdrage
          Bijlage Actuele (financiële) ontwikkelingen
8.   Programmabegroting 2013
          Bijlage Programmabegroting 2013 
9.   Beschikbaar stellen begrotingspost onvoorzien
          Bijlage Verdeelsleutel
          Bijlage Begrotingswijziging   
10. Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten