• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twenteraad

Vanaf 1 januari 2016 is de vernieuwde samenwerking binnen Regio Twente van start gegaan.

Er is geen sprake meer van een gemeenschappelijke regeling met bevoegdheden die gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders aan Regio Twente hebben toegekend. De afschaffing van de Wgr-plus is hiervan de reden.

In de nieuwe situatie heeft Regio Twente alleen enkele bevoegdheden die afkomstig zijn van de colleges. Dat wordt een collegeregeling genoemd.
Op grond van de wet mogen er dan alleen collegeleden in het algemeen bestuur zitting hebben. Voor 2016 zaten er zowel raads- als collegeleden in het algemeen bestuur, dat toen regioraad werd genoemd.

De betrokkenheid van de gemeenteraden blijft belangrijk. Dat is nu anders georganiseerd. Er worden per jaar enkele themabijeenkomsten gehouden waarvoor alle 348 raadsleden in Twente worden uitgenodigd.
Dit noemen we de Twenteraad.

De Twenteraad is het platform voor informatie-uitwisseling, discussie en meningsvorming. Desgewenst kunnen er richtinggevende uitspraken worden gedaan.

De bijeenkomsten van de Twenteraad worden voorbereid door een Presidium, waarin namens elke raad 1 lid zitting heeft.
Het presidium wordt voorgezeten door de voorzitter van Regio Twente, de heer G.O. van Veldhuizen. Als secretaris fungeert één van de griffiers. Vicevoorzitter is één van de raadsleden.
Het Presidium vergadert 6 tot 8 keer per jaar.

De taken van het Presidium zijn:

  • het vaststellen van de agenda’s en de programmering van de Twenteraad,
  • het voorbereiden en opstellen van regelingen en besluiten van procedurele aard van de Twenteraad,
  • het evalueren van bijeenkomsten van de Twenteraad,
  • het aanspreken van het bestuur van Regio Twente op het verlenen van medewerking m.b.t. bijeenkomsten van de Twenteraad

 

De Twentse griffiers zorgen voor ondersteuning van de Twenteraad en het Presidium. Zij komen daarvoor regelmatig bij elkaar.