• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Klachten

De medewerkers van onze organisatie doen hun uiterste best om iedereen naar behoren te helpen, te woord te staan en van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen bij de Klachtfunctionaris.


Klachtenregeling Regio Twente

De Klachtenregeling Regio Twente is een aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In de Klachtenregeling Regio Twente staat omschreven hoe er binnen Regio Twente met een klacht wordt omgegaan. Allereerst wordt er geprobeerd of de klacht via bemiddeling kan worden opgelost. Vaak lukt dit. Lukt dit niet, dan stelt de Klachtfunctionaris een onderzoek in. Uit dit onderzoek komt een advies welke de Klachtfunctionaris aan het bestuur voorlegt. Dit advies vermeldt of een klacht gegrond of ongegrond is. Is de klacht gegrond dan worden aanbevelingen voor verbeterpunten gedaan.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door Regio Twente kunt u, afhankelijk van de wet waar uw klacht betrekking op heeft, contact opnemen met ofwel De Overijsselse Ombudsman ofwel de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. De Klachtfunctionaris zal u tevens op deze mogelijkheid wijzen. De leden van beide commissies hebben geen enkele binding met Regio Twente en zullen een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over uw klacht uitbrengen.

Klacht indienen

U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk en digitaal indienen. Waarbij digitaal de voorkeur verdient. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op de website. Per e-mail of per brief uw klacht indienen kan natuurlijk ook.