Klachten

De medewerkers van Regio Twente doen hun uiterste best om iedereen naar behoren te helpen, te woord te staan en van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Hieronder informatie over de gang van zaken hierbij.

Algemene wet bestuursrecht

In de "Algemene wet bestuursrecht" vindt u o.a. omschreven dat iedereen die een klacht heeft over de manier waarop een bestuursorgaan (of een onder verantwoordelijkheid daarvan werkzame persoon) zich in een bepaalde aangelegenheid naar hem heeft gedragen, kan daarover een klacht indienen bij dat bestuursorgaan. Van dit 'klachtrecht' kunnen zowel burgers, bedrijven en instellingen als medewerkers van Regio Twente gebruikmaken.

Hierbij kan het bijvoorbeeld om het volgende gaan

  • Op vragen wordt niet gereageerd, brieven blijven onbeantwoord;
  • Een afspraak wordt niet nagekomen;
  • Onbehoorlijke behandeling door bestuurders of ambtenaren;
  • Het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd;
  • Er wordt onvoldoende informatie gegeven of er wordt geweigerd informatie te verstrekken;
  • Er kan geen klacht worden ingediend wanneer het een aangelegenheid betreft waartegen een bezwaar- of beroepschrift kan worden ingediend.

Klachtenregeling Regio Twente

In aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht is binnen Regio Twente een Klachtenregeling vastgesteld. Hierin staat hoe er binnen Regio Twente met een klacht wordt omgegaan:

Klachten over een medewerker worden in behandeling genomen door de Klachtfunctionaris. Klachten die betrekking hebben op de secretaris, een domeindirecteur of een bestuursorgaan worden afgedaan door een daarvoor per geval aan te wijzen bestuurslid. Dit bestuurslid kan worden ondersteund door de Klachtfunctionaris. De functionaris die de klacht behandelt brengt in dat geval daarover een advies aan het bestuur voor. Dit advies vermeldt of een klacht gegrond of ongegrond is. Is de klacht gegrond dan worden aanbevelingen voor verbeterpunten gedaan.

Als Klachtfunctionaris zijn aangewezen:
mevrouw mr. N. van Baal, telefoon 053 487 65 29
mevrouw mr. P.J.M. Boerkamp, telefoon 053 487 66 33
de heer drs. J.P.G. Noppen, telefoon 053 487 66 31

U kunt een klacht zowel mondeling, schriftelijk of digitaal indienen waarbij digitaal de voorkeur verdient.

U kunt zich schriftelijk wenden tot:
Het dagelijks bestuur van Regio Twente
t.a.v. de Klachtfunctionaris
Postbus 1400
7500 BK Enschede

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door Regio Twente kunt u contact opnemen met De Overijsselse Ombudsman. De leden van deze commissie hebben geen enkele binding met Regio Twente en zullen een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over de klacht uitbrengen.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de Klachtfunctionaris of bij De Overijsselse Ombudsman,
telefoon 072 35 26 87 dan wel www.overijsselseombudsman.nl.

Klachten over GGD Twente

Klachten over GGD Twente worden volgens een andere regeling in behandeling genomen, namelijk volgens de "Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg".
Deze wet heeft betrekking op klachten ten aanzien van de gezondheidszorg en is daarom ook van toepassing op GGD Twente. Het gaat hierbij om klachten over een handelen of nalaten, dan wel het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een cliënt van GGD Twente. In de eerder genoemde Klachtenregeling zijn regels opgenomen over de wijze waarop Regio Twente een klacht van een cliënt van GGD Twente behandelt.

Na ontvangst van uw klacht kijken we of we uw klacht via bemiddeling kunnen oplossen. Wordt een klacht door een bemiddelingsgesprek naar tevredenheid van de klager afgehandeld dan wordt de klachtprocedure beëindigd. Mocht deze bemiddelingspoging niet tot een oplossing leiden, dan vindt er een onafhankelijk onderzoek plaats naar uw klacht. Uit dit onderzoek komt een advies. Wanneer u niet tevreden bent over dit advies, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.

De leden van de Geschillencommissie Publieke Gezondheid zijn niet in dienst van GGD Twente. Het is een onafhankelijke en onpartijdige commissie.

U kunt een klacht mondeling, schriftelijk en digitaal indienen.
Wilt u een klacht mondeling indienen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Klachtfunctionaris via 053 487 65 29. Wilt u dit schriftelijk doen, kijk dan op de site van GGD Twente: Klachtfunctionaris GGD Twente.