Werkloosheid in Twente daalt stevig, economie bloeit op

De Twentse economie bloeit weer en de meeste arbeidsmarktindicatoren zijn positief. De terugloop van het aantal banen lijkt gestopt en het aantal geregistreerde vacatures, als indicator van de totale vacature markt, blijft groeien. Ook daalt de werkloosheid en neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden, als indicatie van beschikbaar werkaanbod, af.

Tevens is te zien dat het aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen (WW) afneemt. Zowel geregistreerde werkzoekenden als werkloosheidsuitkeringen dalen daarbij nog eens sneller dan gemiddeld in Nederland. Het aantal gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB) neemt, in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling, licht toe. Deze indicator reageert altijd vertraagd op economie en arbeidsmarkt. “Eerdere gunstige arbeidsmarktprognoses kunnen we nu ook met cijfers onderbouwen”, zo benadrukt Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede en voorzitter bestuurscommissie ‘Agenda van Twente’. “Het aantal vacatures neemt toe en meer mensen vinden werk. Dat is heel positief voor de arbeidsmarkt in Twente!. Ik hoop dat door de positieve berichten meer mensen zich laten informeren over hun kans op werk en over vergroten van hun ‘marktwaarde’. Ik heb er vertrouwen in dat werkgevers ook mensen die wat langer uit het werkproces zijn, een kans op werk bieden!”

Aantal vacatures blijft hoog

Het aantal geregistreerde vacatures in het tweede kwartaal van 2016 is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In het tweede kwartaal 2016 stonden ruim 3.500 vacatures open. Dit is 16% meer dan een jaar eerder. De groei verschilt per beroep en beroepsgroep. Zo groeit het aantal vacatures voor zorg- en welzijn beroepen en transport en logistiek beroepen met ca. 50%.

Twentse werkloosheid daalt naar 6,6%

Landelijk is het werkloosheidspercentage in het tweede kwartaal gedaald naar 6,3%. In lijn hiermee kan de daling van het Twentse werkloosheidspercentage vertaald worden van gemiddeld 7,2% in 2015, naar 6,6 % in het tweede kwartaal 2016. Naar schatting telt Twente daarmee eind juni zo’n 21.250 werklozen. Een afname van 1.750 personen ten opzichte van medio vorig jaar. In maart 2017 worden nieuwe officiële CBS werkloosheidscijfers voor Twente en de Twentse gemeenten over 2016 bekend.

Paradox in 'ontwikkeling werkgelegenheid in Twentse industrie´

In de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de Twentse industrie is een paradox te zien, namelijk een dalende werkgelegenheid, maar blijvende vraag naar werknemers. Dit is toegelicht in de ‘special’ die in deze arbeidsmarktmonitor is opgenomen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Twentse industrie. De werkgelegenheid ontwikkelt zich onevenredig over de onderscheidde branches. Veel branches verliezen in de periode 2007–2015 werkgelegenheid, maar de Twentse HTSM-industrie doet het relatief (veel) beter dan de Nederlandse HTSM. De glas/aardewerk-, transportmiddelen- en leer/schoenenindustrie laten, zeker in vergelijking met Nederland, een opmerkelijke groei zien. Ondanks een dalende werkgelegenheid blijft de vraag naar geschoolde werknemers in de industrie groot.

Aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) in Twente blijft dalen

In het tweede kwartaal is het aantal NWW-ers in Twente met 3,6 procent afgenomen. Zo’n 37.700 personen stonden eind juni 2016 als niet werkend werkzoekende geregistreerd. In juli 2016 is dit aantal verder afgenomen (-1,4 procent) tot ruim 37.150. Ook in Nederland als geheel daalt het aantal NWW-ers in de eerste twee kwartalen van 2016. Maar deze daling is minder sterk dan in Twente (Nederland: -7,6 procent, tegen Twente: -8,8 procent).

Sterke daling aantal WW-uitkeringen

Over het tweede kwartaal is het aantal WW-uitkeringen in Twente met 9,5% afgenomen. Landelijk was deze afname 6,8%. Ook in de maand juli neemt het aantal uitkeringen verder af (-2,2%). Eind juli 2016 telt Twente daarmee ruim 17.000 personen met een WW-uitkeringen. In Nederland daalt het aantal personen met WW-uitkeringen in de eerste zeven maanden met
3,2%. In Twente was er een afname van 5,1%.

WWB uitkeringen nemen licht toe

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal Twentse WWB-uitkeringen met 1,0% gestegen (+100 WWB-uitkeringen). In juli 2016 is het aantal uitkeringen weer licht gedaald met 20 ( -0,2%). Vanaf begin dit jaar is het aantal WWB-uitkeringen met 2,5% gestegen. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Stijging van WWB uitkeringen is een gevolg van de na-ijleffecten van de crisis. Een verwachte sterke stijging als gevolg van extra instroom uit bijvoorbeeld vluchtelingen, is uitgebleven.

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente wordt gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

 

Arbeidsmarktmonitor Twente, nr 3, incl. special werkgelegenheid