Twente in top vijf regionale werkgelegenheid

De Twente Index 2016, die maandag 5 december is gepresenteerd, laat zien dat de Twentse werkgelegenheid zich – na jaren van daling – positief ontwikkelt. De werkgelegenheid is afgelopen jaar gestegen met 0,8%. Dat zijn 2.300 extra banen. Daarmee steeg de werkgelegenheid sterker dan in Nederland als geheel (0,1%). Het aantal banen in Twente in 2015 bedraagt ruim 288.500, dat is 2.700 (0,9%) meer dan in 2007. Landelijk was deze ontwikkeling minder sterk (0,5%). Twente staat daarmee op de vijfde positie in de top 40 van de regionale werkgelegenheid. In 2012 stond Twente nog op de 26e positie. De index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

“De Twentse economie ontwikkelt zich voorspoedig, sterker dan menig andere regio in Nederland, maar dat is geen reden om achterover te leunen. We moeten blijven investeren in onze economie, in innovatie, scholing en ondernemerschap”, aldus Wim Boomkamp, lid van de Twente Board en voorzitter van het College van Bestuur Saxion. Andere opvallende trends uit de twaalfde editie van de Twente Index zijn onder meer dat de Twentse participatiegraad – het deel van de bevolking (15-75 jaar) dat deelneemt, of wil deelnemen aan het arbeidsproces – het landelijk gemiddelde nadert. In 2015 lag de participatiegraad van Twente (70.1 %) nog net iets onder het Nederlandse niveau (70,2%). Ondanks dat de werkloosheid in Twente sterk daalt, ligt deze nog wel boven het Nederlands niveau. In 2015 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 7,2%. In lijn met de landelijke ontwikkeling daalt de Twentse werkloosheid in het derde kwartaal 2016 naar gemiddeld 6,1%. Twente telt daarmee zo’n 19.500 personen in de werkloze beroepsbevolking. Een afname van 3.400 personen ten opzichte van medio vorig jaar.

Grote groei startups

Boomkamp benadrukt het belang van de Twente Index. “Het is voor de Twente Board een belangrijk instrument om de conditie van de Twentse economie vast te stellen en voor het monitoren van regionale actieprogramma’s. Zo wordt bijvoorbeeld ook zichtbaar dat het aantal startende ondernemers ook vorig jaar weer is gegroeid. Een belangrijke groep zijn de nieuwe bedrijven die uit de universiteit en hogeschool ontstaan. Deze startups zijn in de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd tot ruim 2.250, waar ruim 11.000 mensen werken. Daarbij is te zien dat het aantal startups vanuit het hbo sterker is gegroeid dan van de universiteit”, aldus Boomkamp. “De werkgelegenheid ontwikkelt zich voorspoedig en de werkloosheid Twente daalt weliswaar, maar ligt in Twente nog altijd hoger dan het Nederlands gemiddelde. Investeren in innovatie, scholing en werkgelegenheid blijft daarom noodzakelijk”.

Andere trends en ontwikkelingen in de Twente Index 2016 (www.twenteindex.nl):

Opleidingsniveau
De Twentse bevolking is steeds hoger opgeleid en groeit naar het Nederlandse niveau. Inmiddels heeft 24,6% van de 15-74-jarige Twentenaren een afgeronde hbo- of wo opleiding. Landelijk is dit percentage 28,4%. Hierdoor komt de verhouding Twente - Nederland uit op 87:100, terwijl deze verhouding in 2007 nog op 83:100 lag.


HTSM sterke Twentse troef
De hightech maakindustrie ofwel de sector hightech systemen en materialen (HTSM) is één van de sterke punten van Twente. In onze regio werken in 2015 relatief veel mensen in deze sector (Twente 9,8% en Nederland 6,4%) en het aantal banen ontwikkelt zich ook positiever dan landelijk. Sinds 2007 is de Twentse werkgelegenheid hierbinnen met 4% toegenomen terwijl deze in Nederland met 3% is afgenomen.

Deelname aan het arbeidsproces
De participatiegraad is het deel van de bevolking van 15-75 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces. In 2015 ligt de participatiegraad van Twente (70.1 %) nog net iets onder het Nederlandse niveau (70,2%), maar de achterstand is bijna overbrugd. Al jaren neemt de participatiegraad in Twente sterker toe dan in Nederland. De stijging in Twente komt vooral door een toename van het aantal vrouwen dat actief is op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling aantal werkzame personen
Het aantal banen in Twente in 2015 bedraagt ruim 288.500. Dat is 2.700 (0,9%) meer dan in 2007. Landelijk was de ontwikkeling minder sterk (0,5%). Een aantal sectoren doet het momenteel in Twente beter dan Nederland: de bouwnijverheid en de collectieve dienstverlening. Een daling van de werkgelegenheid laten de sectoren zakelijke dienstverlening en consumentendiensten zien. Deze daling is ook sterker dan in Nederland als geheel.

Twentse werkloosheid
In 2015 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 7,2%. In lijn met de landelijke ontwikkeling daalt ook de Twentse werkloosheid in het derde kwartaal 2016 naar gemiddeld 6,1%. Twente telt daarmee zo’n 19.500 personen in de werkloze beroepsbevolking. Een afname van 3.400 personen ten opzichte van medio vorig jaar.

Vacatures
Het aantal vacatures in Twente is in de periode eind 2014 tot en met medio 2016 sterk gegroeid, van 2.150 naar 4.100. Dit is een toename van 90%. Deze toename heeft, mits ingevuld, een positief effect op de werkgelegenheid.

Startende ondernemers
In 2015 zijn er in Twente 5.386 ondernemingen gestart, 8% meer dan in 2014 (NL + 11%). De eerste 10 maanden van 2016 bedraagt het aantal starters 4.786. Naar verwachting zijn in 2016 meer Twentse ondernemers gestart dan in 2015.

Ondernemersactiviteit en vertrouwen
Het ondernemersvertrouwen schommelt sterk per kwartaal, maar er is een duidelijke trend te ontdekken. Twentse ondernemers zijn in de afgelopen jaren positiever geweest dan alle Nederlandse ondernemers.

Demografie
Twente telt 626.525 inwoners per 1 januari 2016. In de periode 2007 – 2015 is de Twentse bevolking met 2,6% gegroeid. De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 3,3%. Door de jaren heen is in Twente en Nederland dezelfde trend te zien, minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing). De gemiddelde leeftijd van de Twentse bevolking stijgt. In 2007 was de gemiddelde leeftijd 37 jaar en bijna vijf maanden. In 2016 is de gemiddelde leeftijd 41 jaar. Het Nederlands gemiddelde wordt ook hoger, maar dit gaat iets minder snel (40 jaar en 11 ½ maand).

Vergelijking tussen Twentse gemeenten
In de nieuwe Twente Index kan de ontwikkeling niet alleen op regionale schaal worden bekeken, maar ook bij steeds meer thema’s op gemeentelijk niveau. Zo kan de ontwikkeling van gemeenten onderling of met Twente en Nederland worden vergeleken. Tevens kan de vergelijkingsperiode worden veranderd, zo kan bijvoorbeeld een specifieke collegeperiode worden geselecteerd, of een ander basisjaar worden gekozen.

Bekijk hier de Twente Index 2016 samenvatting.