Mineral Valley Twente van start

Toonaangevend voor bodem en mestverwerking

Vandaag is het startschot gegeven voor de uitvoering van Mineral Valley Twente. Dé netwerkorganisatie voor slimme oplossingen, die de bodemvruchtbaarheid verbetert en mestoverschot omzet in grondstoffen. Partners afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hun krachten. Door hun kennis en ervaring te delen, worden verschillende afzonderlijke initiatieven onderling verbonden en zichtbaar voor alle belanghebbenden in de agrarische sector en daarbuiten. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

Aan de hand van pilots en proeftuinen doen we ervaring op in de praktijk en zoeken we naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs van Mineral Valley Twente maakt de mineralenkringloop regionaal zoveel mogelijk sluitend, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. We onderzoeken de (on)mogelijkheden van een (nieuwe) afzetmarkt binnen en buiten de agrarische sector. Zo kan Mineral Valley bijdragen aan een nieuwe economie met een vitaal platteland, waarbij ook de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Op Landgoed ’t Hengelman van natuurboeren Jos en Dorthy Elderink, gaven de wethouders Wim Meulenkamp en Erik Volmerink het startschot. Zij voeren de koeien met effectieve micro-organismen. Hierdoor is de kwaliteit van de melkproducten hoger en heeft de mest een belangrijke meerwaarde als grondstof vanwege de organische stoffen en betere benutting van de aanwezige nutriënten. 

mineralvalley1mineralvalley2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniek door samenwerking

De werkwijze en het programma van Mineral Valley Twente is uniek in Nederland volgens de voorzitter van de stuurgroep, Wim Meulenkamp. “Onze regio wil toonaangevend zijn in Nederland op het gebied van bodem en mestverwerking. Samen met de agrarische sector, andere sectoren in het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs, zorgen we dat de vele initiatieven en projecten beter zichtbaar zijn en met elkaar worden verbonden. Met deze aanpak weten we optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven. Bovendien willen we de ondernemers en andere betrokkenen in de juiste positie brengen, zodat we samen echt het verschil kunnen maken. We verbinden belanghebbenden, delen kennis en ervaring en zien nieuwe uitdagingen en kansen voor innovatie.”

Circulaire economie

De bedrijfsvoering van Elderink is een goed voorbeeld van de circulaire economie die Mineral Valley nastreeft. “Mest bevat mineralen en organische stoffen die zorgen voor een betere vruchtbaarheid van de bodem,” legt Erik Volmerink uit. “Dat betekent meer opbrengsten voor de agrarische onderneming. Maar ook de zogenaamde afvalstoffen, zoals mest en bermgras, kunnen worden ingezet als grondstof voor energie, textiel, verpakkingen of andere producten. Ook is het mogelijk om CO2 te binden in de bodem. Als we de juiste betrokkenen aan elkaar koppelen en samenwerken, dan kunnen we de economie in de regio een flinke impuls geven en ontstaan nieuwe mogelijkheden op de horizon. Waarom ons mestoverschot transporteren, terwijl we delen ervan om de hoek nodig hebben? Hergebruik van de mineralen en organische stoffen uit het mestoverschot is beter voor de agrarische sector, werkgelegenheid én het klimaat.”

De behoefte aan een programma zoals Mineral Valley is groot in Twente. “Op de hoge droge zandgronden in onze regio raakt de grond uitgeput,” vertelt Wim Meulenkamp. “Als we willen dat de bodem ook in de toekomst zorgt voor voldoende productie, dan moeten we daar zuinig op zijn. De bodem ligt ten grondslag aan alle agrarische producten. Bovendien is in Twente sprake van mestoverschot. Dit ervaren we als een probleem, terwijl dat voor onze regio juist veel kansen biedt.”

Snelle loketfunctie

De komende periode wordt hard gewerkt om de lopende initiatieven zichtbaar te maken, zodat de belanghebbenden snel de juiste contacten kunnen vinden. Mineral Valley zorgt voor een snelle loketfunctie voor het beantwoorden van vragen van ondernemers en het onderling verbinden. “Met de beschikbare kennis en ervaring in Twente en vakmanschap in onze omgeving, kunnen we de toekomstige grondstoffen beter verwerken en beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld de akkerbouw en als bodemverbeteraar,” vervolgt Erik Volmerink. “We zijn op dat gebied behoorlijk ver, maar kunnen onze kennis verder vergroten en onze branche op een hoger niveau tillen. Samen werkt écht beter.”

Meer weten? Kijk ook op: MineralValley.nl.

mineralvalley3mineralvalley4