Economie groeit bovengemiddeld, krapte op arbeidsmarkt

De Twentse economie draait op volle toeren, dit laat de Twente Index 2017 zien, die vandaag is gepresenteerd.Net als Nederlandse economie profiteert ook de Twentse economie van de hoogconjunctuur. Twentse ondernemers zijn positiever over de economische ontwikkeling dan de Nederlandse ondernemers in het geheel. Dit vertrouwen zien we terug in de Twentse economie. Deze presteert opvallend vaak beter dan de gehele Nederlandse economie. Het Bruto Regionaal Product stijgt sneller dan in Nederland als geheel en de economische groei is groter. De werkgelegenheid ontwikkelt zich voorspoedig. Het aantal vacatures stijgt snel en de werkloosheid daalt. Gevolg is dat krapte op de arbeidsmarkt steeds concreter wordt.
Twente is een high tech regio. De werkgelegenheid in deze sector heeft sinds 2007 – ondanks de economische crisis - positief ontwikkeld (5,4%), terwijl deze in Nederland als geheel zich heeft gestabiliseerd (+0,2%). Ook het aandeel leerlingen met een techniekprofiel en studenten met een technische opleiding ligt hoger dan in Nederland. Dit blijkt uit de Twente Index (twenteindex.nl). Deze index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

“De Twente Index laat zien dat het economische goed gaat in Twente”, benadrukt Geert Braaksma, voorzitter van de Twente Board. “Onze focus op techniek werpt zijn vruchten af. De groei van de werkgelegenheid in de ICT en technieksector is fors in vergelijking tot Nederland. Dit leidt ook tot meer banen in andere sectoren zoals logistiek en dienstverlening. De Twentse technologie bedrijven leveren wereldwijd unieke oplossingen en vormen samen met de onderwijsinstellingen een solide basis voor de toekomstige economische ontwikkeling van Twente.“

Andere trends en ontwikkelingen in de Twente Index 2017:

Economische groei en bruto regionaal product

Twente herstelt zich van een periode van negatieve economische groei in 2012 – 2013. Sinds 2014 is deze groei weer positief en de laatste twee jaar zelfs sterker dan in Nederland als geheel. In 2015 en 2016 bedroeg de Twentse economische respectievelijk 2,9% en 2,8%, in Nederland 2,3% en 2,2%.
Het Bruto Regionaal Product (BRP) is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een regio geproduceerd worden. In Twente bedroeg het Bruto Twents Product in 2016 20.5 miljard Euro. Dit is een toename van 4,2% ten opzichte van 2015. In Nederland steeg het Bruto Nationaal Product (BNP) in dezelfde periode met 2.8%. In 2016 lag het BRP per inwoner op 78,4% van het landelijk gemiddelde, in 2011 was dit 80,0%. Lukt het om dit verlies in de komende jaren te compenseren?

Aantal werkzame personen

Het aantal banen in Twente medio 2016 bedraagt ruim 290.500, dat zijn 3.700 (1,1%) banen meer dan in 2007. Landelijk was sprake van een sterkere groei (2,8%). De meeste werkgelegenheid in Twente is te vinden in de collectieve sector (overheid en zorg e.d.) met 78.900 banen, gevolgd door de consumentendienstverlening (61.700), zakelijke dienstverlening (43.800) en industrie (43.300). De sterkste toename sinds 2007 heeft plaatsgevonden in de zakelijke dienstverlening (+15,3%), consumentendienstverlening (12,9%) en de distributie (+3,7%).

Twentse werkloosheid

In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 6,7%. In lijn met de landelijke ontwikkeling daalt de Twentse werkloosheid in het derde kwartaal 2017 naar circa 5,9%. In totaal zijn zo’n 19.000 personen in Twente werkloos. Dit is een afname van 4.000 personen in vergelijking met begin 2016.

WW uitkeringen

Het aantal ww-uitkeringen bedroeg begin 2016 ongeveer 19.000. In het derde kwartaal is dit aantal gedaald tot 13.000. Een daling van 6.000 (32,1%). Dit is een sterkere daling dan in Nederland als geheel (26,2%). Onder Twentse jongeren is het aantal WW-uitkeringen meer dan gehalveerd. En in de leeftijdsgroep 27 – 50 jaar bedraagt de afname 40%. Overigens is de daling van het aantal WW-uitkeringen groter dan de daling van de werkloosheid. Dit lijkt tegenstrijdig maar wordt mede veroorzaakt door een sterke daling van het aantal aanvullende WW-uitkeringsrechten als aanvulling op een lager inkomen. 

Werkzoekenden

Een indicator voor het arbeidsaanbod is het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) bij het UWV. Sinds begin 2016 is het aantal NWW-ers in Twente met 39% afgenomen. Dat is een sterkere afname dan in Nederland (-36%). Zo’n 41.300 personen stonden begin 2016 als nww-ers geregistreerd. In oktober 2017 is dit aantal afgenomen tot 25.200. Dit is overigens deels het gevolg van een administratieve opschoning.

Vacatures

Het aantal nieuwe vacatures in Twente is in de periode begin 2016 tot en met september 2017 sterk gegroeid, van 4.200 naar 7.200. Dit is een toename van 72%.
Participatiegraad beroepsbevolking
De participatiegraad is het deel van de bevolking van 15-75 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces of werkloos is. In 2016 ligt de bruto-participatiegraad van Twente (69,4%) nog iets onder het Nederlandse niveau (70,0%).

Opleidingsniveau

De Twentse bevolking is steeds hoger opgeleid en groeit naar het Nederlandse niveau. Inmiddels heeft 25,6% van de 15-74-jarige Twentenaren een afgeronde hbo- of wo opleiding. Landelijk is dit percentage 29,3%. Hierdoor komt de verhouding Twente - Nederland uit op 87:100, terwijl deze verhouding in 2007 zich nog op 83:100 bevond.
Techniekonderwijs
Jongeren kiezen vaker voor technische profielen op het middelbaar onderwijs en voor Twentse techniekopleidingen. Ook zien we een doorstroming van meer leerlingen naar technische studies. Twente telt een groter aandeel techniekprofielleerlingen en –studenten dan elders in Nederland. 

Topsectoren

High tech systems & materials (HTSM) is één van de sterke troeven van Twente. In onze regio werken in 2016 relatief veel mensen in deze sector (Twente 9,9% en Nederland 6,5%) en het aantal banen ontwikkelt zich beduidend positiever dan landelijk. Sinds 2007 is de Twentse HTSM werkgelegenheid met 5,4% toegenomen. In deze periode is de Nederlandse HTSM werkgelegenheid met 0,2% toegenomen.

Ondernemersactiviteit en vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen schommelt sterk per kwartaal, maar er is een duidelijk opwaartse trend te ontdekken. Twentse ondernemers zijn in de afgelopen jaren optimistischer dan alle Nederlandse ondernemers. In het derde kwartaal van 2017 is het Twentse ondernemersvertrouwen sterk toegenomen Twente 21% en Nederland 10%. Een positief percentage betekent dat meer ondernemers positief over de economische ontwikkeling in de komende drie maanden zijn dan negatief.

Snelgroeiende bedrijven

In de afgelopen jaren zijn steeds bedrijven uit Twente in de MKB Innovatie Top 100 en in de Deloitte Fast 50 te vinden. Ook beschikt de regio over een behoorlijk aantal zogenaamde 'gazelles', snel groeiende bedrijven. Het aantal bedrijven varieert echter sterk per jaar. In de meest recente lijsten staat één Twents bedrijf in de MKB Innovatie Top 100, vier staan er in de Deloitte Fast 50 en 36 op de FD Gazelle Award lijst van november 2017. Opvallend is het grote aantal bedrijven dat op het gebied van ICT actief is. ICT als onderdeel van de zakelijke dienstverlening laat ook een sterke werkgelegenheidsgroei zien.

Demografie

Twente telt per 1 januari 2017 627.200 inwoners. In de periode 2007 – 2017 is de Twentse bevolking met 1,5% gegroeid. De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 4,4%. Door de jaren heen is in Twente en Nederland dezelfde trend te zien, minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing).

 

Twente Index in beeld