Waarde van regionale samenwerking in beeld

Uitkomsten evaluatie regeling Regio Twente

De raadsbetrokkenheid bij de werkzaamheden van Regio Twente is gegroeid in de afgelopen twee jaar en ook in het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen wordt de meerwaarde van de regionale samenwerking ervaren. Wel blijft een verbeterpunt het aanbrengen van focus in de bestuurlijke overleggen. Dit zijn enkele resultaten uit een toekomstgerichte evaluatie die is uitgevoerd door Kennispunt Twente onder raadsleden, collegeleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtelijke ondersteuning Regio Twente en leden Twente Board.

De evaluatie geeft inzicht in de regionale samenwerking. De Twentse gemeenten kunnen op basis daarvan leren en bijsturen. Dat is afgesproken bij het vaststellen van de nieuwe regeling Regio Twente waarbij de commissie Robben (‘Samenwerken doen we zelf’’) heeft geadviseerd om de samenwerking zo praktisch mogelijk en dicht bij de gemeenten te organiseren. Er is intern en extern, door de professoren Boogers en Torenvlied van de UT, reflectie gevraagd op de uitkomsten van de evaluatie. Het dagelijks bestuur (DB) wil de samenwerking aan de hand van die bevindingen verder versterken. Dat kan bijvoorbeeld door de ‘Agenda voor Twente’ op te nemen in het basistakenpakket vanwege het gezamenlijk investeren in de toekomst en het ‘wij-gevoel’ dat dat in zich heeft.

Uitkomsten evaluatie samenwerking

Om de raadsbetrokkenheid te vergroten is er een Twenteraad ingesteld voor de 348 raadsleden in Twente als platform van informatie-uitwisseling, discussie en meningsvorming. Dit vergroot daadwerkelijk de betrokkenheid bij de werkzaamheden van Regio Twente. Ook stimuleert het informele contacten tussen raadsleden van verschillende gemeenten en geeft het kaders aan portefeuillehouders mee. Tevens wordt de meerwaarde in de regionale samenwerking ervaren bij het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen. Dit blijkt essentieel in het bereiken van een hoger ambitieniveau en concrete resultaten. Door samen te werken zijn de Twentse gemeenten effectiever en minder kwetsbaar dan wanneer gemeenten afzonderlijk opereren. Ook bevordert dat het eensgezind optreden als regio richting andere overheden en maatschappelijke partners.

Een andere uitkomst is dat betrokkenen tevreden zijn over de realisatie van de regionale ambities van de wettelijke taken zoals Publieke Gezondheid en Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente. Evenals de doorontwikkeling van de Twentse sociaaleconomische samenwerking via een krachtig regionaal investeringsprogramma 2018-2022: Agenda voor Twente.

Een verbeterpunt blijft dat het belangrijk is om de bestuurlijk inspanning en bestuurlijke effectiviteit  beter met elkaar in balans te brengen. Daarnaast is meer inzet op het ‘wij-gevoel’ nodig, vooral in relatie tot de gemeentelijk autonomie. Dit om nog beter samen de regionale ambities te kunnen realiseren. Andere punten zijn het verbeteren van de zichtbaarheid en rol van het presidium en de resultaten en effecten van de samenwerking laten zien.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten noemt het dagelijks bestuur van Regio Twente als verbetering om meer focus aan te brengen in de bestuurlijke overleggen en tevens is de mogelijkheid geven om meer trots te delen. Dit laatste kan bijdragen aan gezien worden en de gunfactor. Een andere suggestie is om de Agenda voor Twente onderdeel te maken van het basistakenpakket, ook als basis voor meer regionale slagkracht en het ‘wij-gevoel’. Daarnaast wil ze in overleg met de werkgroep van raadsleden kijken hoe de effecten van de regionale samenwerking beter te monitoren zoals dat ook gaat gebeuren voor de Agenda voor Twente. Tot slot geeft ze aan de belangrijke rol van de secretarissen bij de samenwerking in de regio nadrukkelijker te erkennen en hun positie te herijken. De gemeenteraden zijn momenteel gevraagd om een reactie te geven op de uitkomsten. Deze neemt het DB mee in haar voorstel aan het algemeen bestuur dat in mei op de agenda komt.