Bestuur stemt in met jaarstukken en programmabegroting

Het algemeen bestuur heeft op 11 juli jl. de Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Ze sluit het jaar 2017 af met een positief jaarrekeningresultaat van € 195.292 (0,3% van begrotingsomvang). Op basis van een aangenomen amendement heeft het bestuur besloten € 162.786,- te reserveren voor de frictiekosten van het herpositioneren van Veilig Thuis Twente.

Regio Twente werkt vóór en samen met de veertien Twentse gemeenten en maatschappelijke partners aan een vitaal Twente waarin inwoners gezond en kansrijk zijn. Het verbinden en slim organiseren staat voorop. Dat deed ze het afgelopen jaar op diverse onderwerpen en domeinen:

  • Gezondheid uitgevoerd door GGD Twente;
  • Leefomgeving, het faciliterende domein voor de teams Economie en Recreatieve Voorzieningen;
  • Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp uitgevoerd door Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) / Samen14;
  • Bedrijfsvoering: voor haar eigen organisatie, enkele gemeenten en Veiligheidsregio Twente;
  • Coalitions of the Willing: samenwerken op diverse ondersteunende werkprocessen in verschillende allianties van gemeenten, waterschappen en Regio Twente. Bv. Kennispunt Twente, Twentse Kracht en Netwerkstad Twente.


Twente duurzaam blijven versterken in 2019

In 2019 zet Regio Twente zich vanuit een stevige basis, LEAN en data-gedreven, verder in voor het duurzaam versterken van een gezond en kansrijk Twente. Dat gebeurt door de thema’s publieke gezondheid (GGD Twente), jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT / Samen 14), sociaaleconomische structuurversterking, recreatieve voorzieningen en Twentse belangenbehartiging (lobby) verder vorm te geven.

Ook is sinds 2018 Veilig Thuis Twente als zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid gepositioneerd onder Regio Twente. Zij zijn het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het expertisecentrum van Twente op dit  gebied. Daarnaast is en blijft Regio Twente een landingsplaats voor diverse coalities zoals Kennispunt Twente, Twentse Kracht, Netwerkstad Twente en de samenwerking op het gebied van salarisadministratie, ‘milieu, duurzaamheid en afval’ en de Agenda voor Twente. Van die Agenda ondersteunt Regio Twente ook de uitvoering.

Tot slot heeft in 2018 de eerste toekomstgerichte evaluatie van Regio Twente plaatsgevonden waar de Regio in 2019 op basis van de besluitvorming verder mee aan de slag gaat.  Voor de uitvoering van de verschillende doelstellingen  wordt in de programmabegroting 2019 een gemeentelijke bijdrage gevraagd van in totaal € 30.764.314.