Startschot gegeven voor uitwerking Regio Deal Twente

Donderdag 14 februari was er een startgesprek over de Regio Deal Twente in Den Haag. Tijdens dit gesprek hebben Regio Twente, provincie Overijssel en de Twente Board samen met het Rijk het startdocument vastgesteld. Daarin staan de kaders voor de Regio Deal. De basis is het voorstel met 11 projecten dat Twente op 31 augustus 2018 bij het Rijk heeft ingediend. In de komende maanden werken de partners de Deal inhoudelijk verder uit, zodat deze voor de zomer kan worden ondertekend.

Volgens voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen kijkt iedereen vooral uit naar de uitvoering. “Rijk, provincie en regio willen een groot succes maken van deze Regio Deal Twente. Het is het startpunt van een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Samen hopen we dat onze beide investeringen een multiplier opleveren en nieuwe investeringen uitlokken. We staan in de startblokken om vanuit de actielijnen met concrete projecten aan de slag te gaan”.

Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV, sprak bij het startgesprek nog een keer zijn felicitaties uit. Geert Braaksma, voorzitter Twente Board: “Met het geld kunnen we een flinke impuls geven aan de verbetering van het Twentse vestigingsklimaat, het verminderen van de arbeidsmarkkrapte, verduurzamen van de regio en kennisinvesteringen. Plannen en projecten met een groot nationaal belang.”

Cofinanciering

Voor Twente is door het Rijk een bedrag van 30 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Provincie en regiopartners leggen samen minimaal eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij. Begin 2018 hebben de Twentse gemeenten daarvoor de Agenda voor Twente met een budget van 7,50 euro per inwoner voor vijf jaar vastgesteld. Eind december heeft de sturingscommissie van de Agenda voor Twente een positief besluit genomen over de beschikking van middelen voor de eerste vier projecten. Provinciale Staten hebben woensdag 27 februari 2019 hun commitment tot maximaal 20 miljoen euro voor de Regio Deal Twente bevestigd.

Volle kracht

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie; ‘De erkenning die Regio Twente krijgt van het Rijk is een fantastisch resultaat van de inspanningen van alle partijen in Twente en de provincie. Het betekent een belangrijke impuls voor de economie en het aantrekken en behoud van talent. We kunnen nu met volle kracht door om de plannen te verwezenlijken’.

Focus van de Deal

De focus van de Deal ligt op het aantrekken, scholen en behouden van talent en het realiseren van nieuwe technologie met maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een goed voorzieningenniveau, topwerklocaties en een circulaire regio. Deze deal versterkt de doelen die gesteld zijn in het investeringsprogramma Agenda voor Twente.
Stuurgroep Rijk-Regio

De nadere uitwerking van de Regio Deal en overleg hierover vindt plaats via de Stuurgroep Rijk-Regio, onder leiding van het ministerie van LNV. De Stuurgroep bewaakt de komende jaren ook de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal.

Tijdschema uitwerking Regio Deal

In de maanden maart en april worden de onderdelen van de Regio Deal Twente inhoudelijk uitgewerkt. In mei wordt de bestuursovereenkomst uitgewerkt. Ondertekening van de bestuursovereenkomst is beoogd vóór juni 2019. De bijdrage aan de Regio Deal krijgt vervolgens vorm via een decentralisatie-uitkering.
 
De Regio Deal Twente is een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk dat regio’s een kans biedt om ondersteuning in de vorm van middelen, experimenteerruimte en expertise van het Rijk te krijgen. Met de bundel ‘Kansen in Overijssel’ heeft de provincie Overijssel samen met de regio’s een aanbod gedaan aan het kabinet. Van de 88 ingediende plannen uit heel Nederland is Twente één van de twaalf regioplannen die nu in aanmerking komen voor verdere uitwerking. Twente is verheugd met deze extra inzet vanuit het Rijk.
 
Klik hier voor meer informatie over Regio Deal Twente.