Sectorplan Twente succesvol afgesloten met 1312 plaatsingen

Plan zorgt voor beweging op arbeidsmarkt

Eind februari 2019 is het Sectorplan Twente Werkt na ruim 2,5 jaar afgesloten. Er zijn 1312 mensen geplaatst, waarmee de doelstelling om 1300 vacatures in kansrijke sectoren te vervullen is behaald. Het plan was bedoeld om de overstap van krimpsectoren naar groeisectoren op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Actieve bemiddeling bij werk-naar-werk trajecten en scholing naar kansrijke sectoren vormden de kern van dit plan. De ervaringen hiermee zijn positief en dragen weer bij aan verdere samenwerking in de arbeidsmarktregio zoals bijvoorbeeld in het recent gestarte Twents Fonds voor Vakmanschap.

 “Met het intersectoraal mobiliteitsplan hebben we goed in kunnen spelen op veranderingen op de Twentse arbeidsmarkt”, stelt John van der Vegt,  lid van de Twente Board. “In het begin waren er nog de nodige bedrijven die door de economische crisis medewerkers moesten laten gaan die op zoek moesten naar ander werk. Later kantelde de markt en hebben we ons veel meer gericht op de bemiddeling en scholing van werkloos-werkzoekenden naar de groeiende vraag, bijvoorbeeld in de technische sector in Twente”.

Voormalig projectleider van het Sectorplan Twente Werkt, Albert de Vries voegt daaraan toe: “43% van de plaatsingen zijn mensen die begeleid zijn van werk naar werk en 57% van werkeloosheid naar werk. In totaal hebben meer dan 150 bedrijven geprofiteerd. 472 mensen werden geplaatst in technische functies; 262 werden bemiddeld naar de sector transport en logistiek; 184 plaatsingen werden gerealiseerd in de sector zorg en welzijn. Ook de bouw wist met 144 plaatsingen te profiteren. Zo’n 150 mensen werden bemiddeld naar Duitsland”.

Inzet subsidiebudget

Met de realisering van 1312 plaatsingen in kansrijke beroepen is een bedrag van iets meer dan 3 miljoen euro aan subsidiabele kosten gemoeid (de subsidie bedraagt 50%). Het ging daarbij om de inzet van arbeidsmakelaars en de kosten voor scholing en begeleiding van deelnemers. Dat betekent dat slechts een deel van het totaal beschikbare subsidiebudget van 6,8 miljoen euro is ingezet. Dat er maar een kwart van het beschikbare budget is gebruikt komt deels omdat de opleidingskosten per deelnemer lager zijn uitgevallen. Tevens is er nauwelijks sprake geweest van verletkosten omdat veel deelnemers met behoud van uitkering konden worden geschoold of direct in dienst traden van de nieuwe werkgever. Het bleek bovendien niet nodig te zijn vanuit het project een bijdrage beschikbaar te stellen voor scholingskosten in Duitsland. Hiervoor waren in Duitsland ook eigen gelden beschikbaar. De cofinanciering van de kosten van dit project kwam van de deelnemende werkgevers en een aantal samenwerkingspartners. 

Looptijd sectorplan

Het Twentse sectorplan is in februari 2016 van start gegaan. Na een wat langere aanloopperiode die werd benut om het plan onder de aandacht te krijgen van werkgevers, kon in oktober van dat jaar, tijdens een werkbezoek van de minister van Sociale Zaken aan de regio, de 100e plaatsing worden gevierd. Mede door het economisch herstel is het aantal plaatsingen in het tweede jaar sterk opgelopen en is besloten de looptijd met een half jaar te verlengen. In totaal zijn daardoor 1312 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering begeleid en geschoold naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Impuls voor arbeidsmarktregio

Het intersectoraal mobiliteitsplan Twente is opgezet als een samenwerkingsinitiatief  tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en provincie, kennisinstellingen, Werkplein Twente en de Twente Board. WGV Zorg en Welzijn trad op verzoek van de partners op als hoofdaanvrager en projecttrekker. De werkgeversvereniging heeft tevens zorggedragen voor de controle- en projectverantwoording. Binnen één week na indiening van de eindrapportage werd het formele akkoord van het Ministerie van SZW ontvangen en kon het project ook financieel worden afgerond.