• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Energiestrategie Twente (RES Twente)

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie).

In de ‘concept Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord. 

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor onze regionale opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Doel is dat alle RES-sen in Nederland opgeteld, samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig.

Eerste stap: plan van aanpak

Martha van Abbema (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie Twente): “Twente is één van de in totaal 30 RES-sen in Nederland. In de RES Twente kiezen we ervoor om, als resultaat van een intensieve samenwerking tussen uiteenlopende partijen, in juni 2020 een definitief bod te doen aan het Rijk voor onze bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. De ‘concept Startnota’, die we nu hebben vastgesteld, is daarvoor ons plan van aanpak. We hebben voor de uitvoering een stuurgroep met daarin bestuurders uit de regio opgericht en een kerngroep met inhoudelijk specialisten. Samen met maatschappelijke partijen gaan we dat plan van aanpak uitvoeren.”

Realistische aanpak. Nieuwe kansen pakken!

Twente gaat voor een realistische, nuchtere aanpak. Er ligt een stevige opgave voor de energietransitie. Die opgave kun je alleen door een goede samenwerking met en tussen partijen behalen. Er moet een goede balans komen tussen de (maatschappelijke) kosten, ruimtelijke impact en maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt de Twentse samenleving ook kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie.

Een goed en stabiel energienetwerk is noodzakelijk

Voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie is een stabiel energienetwerk noodzakelijk. Huizen en bedrijven moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder Gronings aardgas. Dat kunnen we bereiken door te investeren in onze energie-infrastructuur en door verduurzamings-projecten te ontwikkelen. Daarom zijn de regionale netbeheerders Coteq en Enexis actief betrokken evenals Twence als producent van duurzame energie.

Voortbouwen op lopende initiatieven

In alle Twentse gemeenten, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al veel initiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie. We bouwen met de Energie Strategie Twente voort op de opbrengsten van deze initiatieven. Martha van Abbema: “In onze aanpak hebben we nadrukkelijk ruimte ingebouwd voor de betrokkenheid van onder meer gemeenteraadsleden, bedrijven en inwoners. Het is belangrijk hierin samen op te trekken. Uiteindelijk is het immers aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen om de noodzakelijke besluiten de nemen.”

Twente in 2050

De Energiestrategie Twente gaat over de plannen tot het jaar 2030. En geeft een doorkijk richting 2050. Met behulp van de intensieve samenwerking in de Energiestrategie Twente kiezen de gemeenteraden straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie, in hun omgeving worden ingezet.

Wereld verandering klimaat klein