De juiste zorg op de juiste plek in Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben zich uitgesproken voor een stevige integrale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis op het gebied van zorg en preventie in de regio Twente. De samenwerking is bedoeld om het aantal chronisch zieken in Twente te stabiliseren tegen de stijgende trend in, schulden bij Twentenaren te verminderen en eigen kracht en zelfredzaamheid van alle inwoners in Twente te bevorderen.

De volgende thema’s staan centraal in de samenwerking: jeugdhulp, schuldenaanpak, ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren (GGZ) en preventie en gezondheidsbevordering. Met de inzet op deze thema’s verwachten de gemeenten en Menzis dat de ervaren gezondheid van de inwoners over meerdere jaren stijgt. Binnen deze thema’s wordt ook samengewerkt met andere partijen, waaronder zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en verschillende overheidsinstellingen. Continue wordt gekeken hoe de samenwerking een zo groot mogelijke positieve bijdrage kan leveren aan de zorg voor en het welzijn van de Twentse inwoners. Doel is de samenhang en verbinding tussen gezamenlijke thema’s te waarborgen en waar mogelijk te versnellen.

Alle partijen trekken al meerdere jaren samen op over de uitdagingen die de veranderingen in de zorg met zich meebrengen. De samenwerking is vastgelegd in een werkagenda met duidelijke afspraken hoe en op welke thema’s wordt samengewerkt. De werkagenda ondersteunt de lokale aanpak en versterkt de regionale verbinding.
Met de bekrachtiging van de samenwerking door de 14 Twentse gemeenten zijn bestaande structuren bevestigd en zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden nadrukkelijk belegd. Naast de huidige invulling biedt de werkagenda ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.