Regio Deal Twente vanaf vandaag uit de startblokken

Rijk, regionale partners en provincie hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Twente! De komende drie jaar komt €150 miljoen beschikbaar voor versterking van de Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het kabinet trekt in totaal €30 miljoen uit om de sociaaleconomische structuur en brede welvaart in Twente te versterken. In november maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend dat het Rijk €30 miljoen wil steken in Twentse projecten. Dat geld komt uit de pot die het kabinet beschikbaar heeft voor de aanpak van regionale knelpunten. Sinds deze toezegging hebben Rijk, provincie en regio samen gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal in een concreet programma voor de regio. Zij hebben nu een akkoord bereikt over hoe het geld wordt uitgegeven.

 

Knelpunten aanpakken, kansen benutten
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board: “Met de Regio Deal gaan het Rijk, provincie Overijssel en Twente een uniek langjarig partnerschap aan. In Twente kunnen we veel, maar het Rijk is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning maar ook om onderwerpen landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving in kaart te brengen en op te lossen”. De Regio Deal is grootschalig en veelomvattend. Na de aankondiging van het Rijk eind vorig jaar broeit en bruist het achter de schermen. Braaksma: “De winst van de deal is, los van het geld, vooral dat we als regio nu goede plannen hebben die kunnen rekenen op breed draagvlak. Ondernemers zijn vooral blij met het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt om mensen in Twente aan het werk te helpen en talent te boeien en te behouden voor Twente. Een initiatief zoals Talent IT helpt om het benodigd technisch talent op te leiden en aan de regio te binden”.

De Regio Deal Twente bestaat uit vier actielijnen gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met het investeringsprogramma zetten Rijk en regio in op kansrijke, regionale projecten die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. De Regio Deal kan gezien worden als de versneller van de Agenda voor Twente en werkt langs dezelfde actielijnen.
 
Met het geld uit de Regio Deal kan de regio de arbeidsmarktkrapte verminderen, stevige kennisinvesteringen doen en werken aan het verduurzamen van de regio.  Ook draagt de Deal bij aan het realiseren van nieuwe technologie met maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Tot slot willen Rijk en regio met dit investeringsprogramma een stevige sprong maken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen daarover: “Met concrete initiatieven willen wij het grensoverschrijdend ondernemen, werken en innoveren bevorderen. Zo doen we wat kan om grensbelemmeringen weg te nemen. Dit biedt kansen voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Belangrijk want hier ligt nog een enorm onbenut arbeidspotentieel en het draagt bij aan de bereikbaarheid van banen.”

De regio zal er de komende jaren veel van merken, verwacht Eddy van Hijum gedeputeerde Economie van provincie Overijssel. “De erkenning die regio Twente krijgt van het Rijk is een fantastisch resultaat van de inspanningen van alle partijen in Twente en de provincie Overijssel. Het is een belangrijke impuls voor de economie en het aantrekken en behouden van talent. Meer dan tachtig partijen van binnen en buiten de regio werken samen aan projecten en pilots om Twente sterker en welvarender te maken, nu en in de toekomst.”

Mijlpaal
Onno van Veldhuizen ziet dit als een fantastische mijlpaal. “Heel de regio heeft de schouders eronder gezet om deze Deal mogelijk te maken. Vorig jaar augustus is het voorstel aan het kabinet aangeboden, in november is de aanvraag goedgekeurd en nu komt ook daadwerkelijk het geld en kunnen we aan de slag met de uitvoering. Belangrijk voor Twente, voor de rest van Nederland en voor de grensregio.”

Cofinanciering
Naast het Rijk, dat €30 miljoen voor de Regio Deal Twente uittrekt, stelt provincie Overijssel €20 miljoen beschikbaar en dragen de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk €10 miljoen bij. Op projectniveau investeren bedrijven en kennisinstellingen volop mee.

Ondertekening
Na het zomerreces vindt de officiële ondertekening plaats. De Regio Deal Twente wordt ondertekend door alle bij de Regio Deal betrokken ministeries, provincie Overijssel, Regio Twente, ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de Regio Deal Twente vele maatschappelijke organisaties, ondernemersorganisaties en bedrijven betrokken.

De volledige deal kunt u online bekijken.