• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twente versterkt positie als HTSM-regio; banengroei van 3.800 banen

behoefte aan arbeidsmigranten neemt komende jaren toe door krimp in beroepsbevolking.

De Twentse HTSM sector telt 3.830 bedrijven en 31.630 arbeidsplaatsen/banen.
Tussen 2010 en 2018 zijn er ruim 500 HTSM-vestigingen bijgekomen, met een gezamenlijke banengroei van bijna 3.800 banen. In 2017-2018 heeft de Twentse werkgelegenheid zich sterk ontwikkeld.
De procentuele toename van het aantal HTSM-banen bedroeg 4%, ze droeg daarmee bij aan een stijgende ‘overall’ werkgelegenheid in Twente van 3%.
Met de banengroei van 3 procent kent Twente de op 3 na hoogste banengroei van alle (corop) regio’s in Nederland.

 


Toename arbeidsplaatsen in Nederlandse regio’s

banengroei Twente 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron LISA2019 / bewerking Kennispunt Twente
 

Dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal nieuwe vacatures is een goede indicator van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Meer nieuwe vacatures betekent een meer dynamische arbeidsmarkt.

De Twentse werkgevers genereerden in het vierde kwartaal van 2018 7.700 nieuwe vacatures.
Een kwartaal later zijn dat er 200 meer, namelijk 7.900. In de laatste vier kwartalen is het aantal nieuwe vacatures in Twente op een vrij constant niveau en zijn de veranderingen beperkt.
Landelijk is de procentuele toename van het aantal nieuwe vacatures in het eerste kwartaal van 2019 met 13 procent aanzienlijk groter dan in Twente (+3%). Deze sterke landelijke toename compenseert de grote afname van nieuwe vacatures in het laatste kwartaal van 2018.
Gekeken naar jaar- op-jaar-ontwikkeling heeft Twente in het eerste kwartaal 2019  20 procent meer nieuwe vacatures dan een jaar eerder. Landelijk bedraagt de groei in dezelfde periode 12 procent.

Meeste openstaande vacatures nog steeds voor technische beroepen

In absolute aantallen bevinden zich in de beroepsklasse ‘technisch’ in het eerste kwartaal van 2019 de meeste openstaande vacatures, namelijk 2.300. Op ruime afstand volgen de beroepsklassen ‘bedrijfseconomisch en administratief’ (1.200) en ‘commercieel’ (700).

Al langere tijd heeft Twente vergeleken met landelijk relatief veel openstaande vacatures in de beroepsklasse ‘technisch’. In het eerste kwartaal van 2019 gaat het om 33 procent van alle vacatures in Twente. Landelijk is dat 26 procent. Het aantal openstaande technische vacatures neemt daarbij echter wel licht af. Ondanks de lichte vacaturekrimp blijft het aandeel in deze beroepsklasse in Twente boven het landelijke niveau liggen.

Vergeleken met het vierde kwartaal 2018 valt op dat het aantal openstaande vacatures in bedrijfseconomische en administratieve beroepen verder oploopt. Voor deze beroepen lijkt de vervangingsvraag toe te nemen.
Traditioneel ligt het aandeel van bedrijfseconomische en administratieve vacatures in Twente juist wat lager dan landelijk. Het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen is in Nederland sterker gestegen. Zo zijn er 29 procent meer vacatures dan in het vorige kwartaal. In Twente gaat het in het eerste kwartaal van 2019 om 17 procent van alle vacatures ten opzichte van 21 procent landelijk.

Arbeidsmigranten op de Twentse arbeidsmarkt

In Twente komen zowel ‘kennismigranten’ (HBO, WO) als ‘overige arbeidsmigranten’ voor (lager- en middelbaar beroepsniveau, plus meekomende gezinsleden).

Het totaal aantal arbeidsmigranten dat zich in onze regio in 2011 vestigde is berekend op ruim 500, waarvan zo’n 200 ‘kennismigranten’. Het totaal aantal arbeidsmigranten in Twente in 2018 is door Kennispunt Twente berekend op tussen de 4.100 en 5.500 personen. Van deze groep is tussen de 1.600 en 2.100 ‘kennismigrant’.

De Twentse internationale gemeenschap

Twente telt beduidend minder niet-Nederlanders dan in het hele land. In 2018 telde de Twentse bevolking ruim 3,5 procent personen met een niet-Nederlandse nationaliteit. In geheel Nederland is dat meer dan zes procent. Daarmee telt Twente 42 procent minder ‘internationals’ dan Nederland. Ook de toename van het aantal Niet-Nederlanders vanaf 2011 is in Twente minder sterk geweest. In Nederland bedroeg de toename 37 procent in de beschreven periode, in Twente was dat minder dan de helft (15%). Twente internationaliseert daarmee langzamer dan Nederland als geheel.

De groep arbeidsmigranten is slechts een deel van de internationale gemeenschap, globaal genomen een kwart van de totale buitenlandse migranten. Binnen de ‘overige migranten’ bevinden zich, zoals eerder gezegd, studenten, meegereisde gezinsleden of pensionado’s. 

Waarom en in welke sector zijn arbeidsmigranten nodig

Arbeidsmigranten vullen fricties op de (regionale) arbeidsmarkt op.
In de HTSM, ICT en communicatie bedrijven en in het wetenschappelijk onderwijs zijn de meeste ‘kennismigranten’ aanwezig.

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa hebben een substantiële waarde voor de Nederlandse economie. Zij zorgen primair voor additionele werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder deze arbeidsmigranten verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Dit is de hoofdconclusie uit het rapport ‘De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa voor Nederland’ van SEO Economisch Onderzoek. De banen van arbeidsmigranten betreffen vooral productiewerkzaamheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarvoor nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te vinden zijn.

Positieve bijdrage aan de Nederlandse economie – behoefte aan arbeidsmigranten neemt toe

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven. Arbeidsmigranten leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie.
Verwacht wordt dat de komende jaren de behoefte aan arbeidsmigranten toeneemt door de krimp in de beroepsbevolking.

Het Centraal Planbureau en Sociaal en Cultuur Planbureau (2018) hebben uitgebreid onderzoek verricht naar de effecten van buitenlandse migratie op de arbeidsmarkt. Daarbij vormde perceptie en werkelijkheid een belangrijk thema. Niet alleen is verdringing die mogelijk optreedt door migratie onderzocht, maar ook veranderingen in leefstijl- en opleidingssamenstelling van de beroepsbevolking.
Uit die studie blijkt dat instroom van migranten zelden negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en lonen van ingezetenen, en dat de effecten soms zelfs positief zijn.

 

Download:

 Arbeidsmarktmonitor Twente, incl. 2 specials (HTSM in Twente / Buitenlandse arbeidsmigratie in Twente)

 

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.