• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Tegen landelijke trend in, meer nieuwe vacatures in Twente

Twente belangrijke logistieke hotspot in Nederland.

Twentse arbeidsmarkt in 4e kwartaal 2019 onverminderd goed.

Zowel de cijfers in het tweede als derde kwartaal van 2019 gaven aanleiding om te denken dat de arbeidsmarkt op een kantelpunt stond. Vanuit een werknemersperspectief bewoog deze zich van ‘heel goed’, naar ‘goed’. De krapte op de arbeidsmarkt leek minder groot te worden. In het vierde kwartaal van 2019 is de Twentse arbeidsmarkt goed gebleven, al staan niet alle seinen op groen.

Er is een record aantal mensen aan het werk (bijna 7 op 10 tussen 15 en 75 jaar). Twente kan zich spiegelen aan andere landelijke positieve signalen: een verdere daling van de verwachte zoekduur van baanzoekers en meer flexwerkers die uitzicht hebben op een vast contract. Die stijging kan ook een eerste indicatie zijn van het effect van de invoering van de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB).

In het derde kwartaal van 2019 is het aantal nieuw gemelde vacatures in Twente gestegen met 7,2 procent ten opzichte van het voorliggende kwartaal. Dit vertaalt zich naar 8.900 nieuwe vacatures gedurende de derde kwartaalperiode. Een toename van 600 vacatures. Dit in tegenstelling tot het landelijk aantal nieuwe vacatures, waar een daling van 5,2 procent zichtbaar was.
Ook het aantal openstaande vacatures nam in Twente verder toe. Aan het einde van het derde kwartaal van 2019 waren er in Twente 8.400 openstaande vacatures. Dit is een toename van 12,7 procent. In Nederland zijn er over dezelfde periode 3,4 procent minder openstaande vacatures.

Arjan Kampman, wethouder centrum gemeente Enschede (namens Arbeidsmarktregio Twente): “Twente heeft een uitzonderlijk goed arbeidsmarktjaar achter de rug. Veel mensen zijn aan het werk gekomen. Met een hoge werkgelegenheidsgraad heeft Twente zich in de top 10 van de Nederlandse arbeidsmarktregio’s genesteld. Voortuitzichten wijzen vooralsnog op een stabilisering van de markt en niet op een teruggang”

Werkloosheid in Twente gelijk gebleven

Nadat twee kwartalen het Twentse werkloosheidspercentage onder het landelijk gemiddelde lag, ligt deze nu op het landelijk gemiddelde. In het vierde kwartaal van 2019 bedraagt het Twentse werkloosheidspercentage 3,4 procent (11.000 personen). Gelijk aan het vorige kwartaal én aan Nederland als geheel.

Twente belangrijke logistieke hotspot in Nederland *

Twente is een belangrijke logistieke hotspot in Nederland. In 2018 stond Twente op de achtste plaats in de nationale ranglijst van logistieke hotspots.

De sector groeit, waardoor er veel kansen voor zowel bedrijven als potentiele werknemers ontstaan.
Dit geeft het toenemende belang van de sector weer voor de Twentse economie en de positie van het Twents logistieke cluster op landelijk niveau.

De behoefte aan logistieke vakmensen in de logistieke sector en andere bedrijfssectoren is, zowel landelijk als ook in Twente, onverminderd groot.
De aanhoudende economische groei blijft de vraag naar logistieke arbeidskrachten voeden.
In het 3e kwartaal van 2019 zijn er ca. 1.000 nieuwe vacatures geregistreerd.
Het grootste deel van deze vacatures behoort tot de beroepsgroep 'laders, lossers en vakkenvullers'. Werkgevers in de logistieke sector en ook in groothandelsbedrijven hebben moeite om dit soort openstaande vacatures in te vullen.

De werkgelegenheid, in de logistieke sector sec, is niet gelijkmatig over Twente verspreid. De gemeenten Rijssen-Holten, Oldenzaal en Enschede nemen gezamenlijk meer dan de helft van de logistieke banen in Twente voor hun rekening.
In twaalf van de veertien Twentse gemeenten is het aantal banen in de logistieke bedrijfssector, ten opzichte van 2017, gestegen. In 2018 telde de Twentse logistieke sector 563 bedrijven en 7.338 werkzame personen.

Tussen 2009 en 2018 is de werkgelegenheid in deze Twentse sector met 8,3 procent gestegen.
Er zijn in die periode 79 nieuwe vestigingen bijgekomen, en de banengroei bedroeg 564 werkzame personen.
Twente heeft de ambitie om de komende jaren nog verder op de nationale ranglijst van logistieke hotspots te klimmen.

* zie ook de special Logistiek van de Arbeidsmarktmonitor Twente

Arbeidsmarkt in Twente krapper geworden

De toenemende vraag naar personeel vertaalt zich in meer krapte op de Twentse arbeidsmarkt. Net als in het tweede kwartaal van 2019 wordt de regionale arbeidsmarkt als ‘krap’ aangeduid.

Voor werkgevers betekent dit dat het moeilijker is om vacatures in te vullen. Net als in de logistieke beroepsgroep 'laders, lossers en vakkenvullers' wordt dit ook duidelijk zichtbaar in de beroepsklassen 'commercieel', 'openbaar bestuur, veiligheid & juridisch'. Deze kennen een oplopende arbeidsmarktspanning en gaan van gemiddeld naar krap. Ook de beroepsklasse 'creatief en taalkundig' kent een toenemende spanning.

 

>> Twentse Arbeidsmarktmonitor, uitgave februari 2020

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.