• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twentse arbeidsmarkt meer coronaproof dan Nederlandse

Meer vacatures in Twente maar ook meer instroom in WW
Aan het begin van 2020 dook Twente voor het eerst sinds vele decennia onder het landelijk werkloosheidscijfer. Ondanks de covid-19 crisis zitten we daar eind 2020 nog steeds onder. De economie & arbeidsmarkt in Twente is robuuster dan in het verleden, maar we staan voor grote uitdagingen om de effecten van de covid-19 crisis goed op te vangen stelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Twente vergeleken met Nederland sterk herstel aantal vacatures

Eind december 2020 stonden er 6.213 online vacatures open in Twente. Dit zijn er ruim 350 minder dan in de piekmaand oktober 2020.
Het aantal vacatures in december bevond zich weer op een zelfde niveau als aan het begin van het jaar. Zo waren er in december 12,9 procent meer openstaande vacatures in Twente dan in september van dit jaar en 0,2 procent minder dan januari 2020.
Landelijk is het verschil met januari nog groot. In totaal waren er in december 20,8 procent minder openstaande vacatures in Nederland dan aan het begin van dit jaar.

Spanning op Twentse arbeidsmarkt licht toegenomen

De Twentse spanningsindicator daalde van 1,93 in het derde kwartaal van 2019, naar 0,91 in het tweede kwartaal van 2020. In het derde kwartaal van 2020 is de spanningsindicator licht gestegen naar 1,09. De arbeidsmarkttypering blijft daarmee staan op ‘gemiddeld’.
Landelijk is de spanningsindicator ook opgelopen van 0,98 in het tweede kwartaal, naar 1,26 in het derde kwartaal. De Twente arbeidsmarkt is dus nog iets ruimer dan het landelijk gemiddeld.

Na daling in het najaar, in december weer toename van aantal lopende WW-rechten in Twente

Eind december 2020 kende Twente 9.304 lopende WW-rechten. Dit zijn er 71 minder dan in september (-0,8%), maar 351 meer dan in november (+3,9%).
Landelijk is de toename ten opzichte van november iets kleiner (+3,2%). Maar vergeleken met januari 2020 had Nederland in december 18,3 procent meer lopende WW-rechten, terwijl dat in Twente +11,3 procent is.
Toename WW-rechten gevolg van meer instroom, uitstroom blijft op niveau
Naast de standcijfers (eind van de maand) laten de in- en uitstroomcijfers voor WW-rechten de effecten van de coronacrisis goed zien.
Zo was in april 2020 de instroom bijna twee maal zo groot als de uitstroom. Augustus en september lieten een ander beeld zien, met een op niveau blijvende uitstroom en vooral minder instroom.
Oktober was de maand in 2020 met de hoogste uitstroom (bijna 1.500). In december is de instroom in de WW groter dan de voorliggende zeven maanden.
De instroom in Twente is eind december 2020 met 53,4 procent toegenomen ten opzichte van november, en met 105,6 procent ten opzichte van september (dus ruim verdubbeld). Landelijk is het aantal nieuw verstrekte WW-rechten eind december 2020 met 35,9 procent toegenomen ten opzichte van november, en met 81,9% ten opzichte van juli.
De instroom is in december dus verhoudingsgewijs in Twente sterker toegenomen dan in Nederland.

Aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente laatste kwartaal 2020 nauwelijks gewijzigd

Per eind december 2020 werden er in Twente 13.570 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 45 minder dan eind september, een procentuele afname van 0,3 procent.
In de voorgaande periode (juni-september) was de afname iets groter (-1,4%).
Landelijk is het aantal Participatiewet-uitkeringen in oktober en november toegenomen: in november +0,5 procent ten opzichte van september (november meest recent beschikbare cijfer voor Nederland).

Pensioenuitstroom en instroom van afgestudeerden tot 2025

In de periode 2021 – 2024 verlaten jaarlijks ruim 5.000 personen met een mbo3 tot en met wetenschappelijk opleiding de arbeidsmarkt. Het leeuwendeel als gevolg van pensionering (vervangingsvraag).
De instroom van studenten uit deze opleidingen bedraagt in deze periode ongeveer 7.200 per jaar. Ruim voldoende om de personen die de arbeidsmarkt verlaten te vervangen.
Dit betekent overigens niet dat er te veel personen op de arbeidsmarkt instromen.

Er is naast de vervangingsvraag ook nog sprake van uitbreidingsvraag als gevolg van economische ontwikkeling. En er is ook nog een vraag naar arbeid op mbo2-niveau en lager.
De verschillen in overschotten en tekor¬ten zijn naar de verschillende beroepsgroepen en -opleidingen groot. Economie- en dienstverleningsopleidingen op verschillende niveaus laten overschotten zien, technische beroepen juist tekorten. Opvallend is dat ook diverse master-opleidingen voor beroepen in de collectieve sector tekorten in de komende jaren laten zien.

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.

 

Arbeidsmarktmonitor Twente, 1e kwartaal 2021