• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

“Nu aan de slag met Twentse arbeidsmarktprojecten”

‘We groeien steeds meer toe naar een samenleving en economie zonder beperkingen, de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn in Twente minder ingrijpend in vergelijking met Nederland als geheel. Toch heeft de crisis ook hier tot banenverlies geleid. De verwachting is, dat als de steunmaatregelen eindigen, dat een aantal bedrijven het alsnog niet redden.
Daarom moeten we juist nu aan de slag met onze arbeidsmarktprojecten, die gericht zijn om met ontslag bedreigde mensen naar ander werk helpen” dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

De effecten van de coronacrisis voor de Twentse economie zijn vooralsnog minder sterk dan in Nederland, maar toch wordt een daling van het aantal Twentse banen verwacht.

Twente is als een gezonde arbeidsmarktregio de coronacrisis ingegaan. Tot april 2020 is het aantal werkzame personen zelfs gestegen tot 324.820. Dat is een toename van 0,4 procent ten opzichte van 2019. Voor 2021 wordt als gevolg van de coronacrisis een negatief effect op de werkgelegenheid verwacht. Op basis van CPB-ramingen is deze voor Twente berekend op een daling van de werkgelegenheid van 1.300 tot 2.600 banen.
Dit betreft een kleine één procent van de Twentse werkgelegenheid. Ten opzichte van eerdere ramingen zijn de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid ten gunste bijgesteld. Zo werd in juni 2020 nog rekening gehouden met een werkgelegenheidsverlies van 7.300 tot 15.300 werkzame personen.

De negatieve effecten van de crisis zijn niet gelijkmatig over de sectoren verdeeld. De sectoren handel, horeca, ict en financiële en zakelijke dienstverlening worden procentueel het zwaarst getroffen. De overheid-, onderwijs- en zorgsector laat een groei zien. Dit is deels een corona-effect, maar deels ook het effect van investeringen in deze sectoren door de rijksoverheid.

Verder in de Twentse Arbeidsmarktmonitor…

In zes jaar tijd ruim 25 duizend banen erbij in Twente

Sinds 2014 – het jaar dat de economie zich voorzichtig kantelde van crisis naar herstel – heeft Twente een forse banengroei gerealiseerd. In 2014 lag het aantal banen onder 300.000, om daarna in zes jaar tijd door te groeien tot 324.820 banen (+8,6 procent). Met name in de sectoren handel, horeca en zakelijke diensten is het aantal banen toegenomen.
In 2020 zijn er 1.250 meer banen in Twente dan in 2019, een procentuele groei van 0,4 procent.
Waar vorig jaar alleen vervoer en opslag en financiële instellingen een lichte afname van het aantal banen lieten zien, zijn er in 2020 meer sectoren met banenkrimp. Naast vervoer en opslag is de werkgelegenheid ook gedaald in de landbouw, industrie en horeca. In absolute zin leveren het onderwijs en de zorg in deze coronaperiode de grootste bijdrage aan de Twentse banengroei. 
Eind maart 2021 bijna 7.500 openstaande online vacatures in Twente
Nadat in maart 2020, bij de aanvang van de coronacrisis, het aantal openstaande online vacatures fors kelderde, loopt het aantal openstaande online vacatures in Twente sinds juni 2020 bijna maandelijks op. Ten opzichte van december 2020 stonden er in maart 2021 20,3 procent meer vacatures open in Twente. Landelijk is de toename ten opzichte van drie maanden eerder iets groter, namelijk +21,7 procent. (bron: UWV).

Spanning op Twentse arbeidsmarkt licht toegenomen

De Twentse spanningsindicator is na een lichte daling tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020, in het derde kwartaal toegenomen tot 1,09. Deze ontwikkeling van de spanningsindicator zet zich door in het vierde kwartaal met wederom een lichte toename naar 1,21. De arbeidsmarkttypering is net als in de voorgaande twee kwartalen ‘gemiddeld’. De landelijke spanningsindicator is met 1,25 hoger dan in Twente. Dit betekent dat het in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld in Nederland iets moeilijker was een vacature te vervullen dan in Twente.

Werkloosheid Twente neemt toe

In de periode juni - november 2020 daalde het aantal WW-rechten in Twente. Daarna neemt dit aantal toe. In maart 2021 werden 9.609WW-rechten in Twente verstrekt. Dit is zeven procent meer dan in november 2020 en 14,9 procent meer aan het begin van 2020, dus voor de voor de coronacrisis. Ter vergelijking in Nederland lag het aantal WW-rechten in maart 2021 16,9 procent hoger dan aan het begin van de crisis. Daarmee ligt het Twentse aantal WW-rechten twee procentpunten lager dan landelijk.

Vergeleken met begin 2020 is het aantal lopende WW-rechten onder Twentse jongeren maart 2021 48,9 procent hoger. Landelijk is deze groei sterker, namelijk 55,3 procent. Het verschil tussen Twente en landelijk wordt kleiner maar de Twentse cijfers zijn nog wel gunstiger dan de landelijke.

Instroom en uitstroom gelijk in maart 2021

Naast de standcijfers (eind van de maand) laten de in- en uitstroomcijfers voor WW-rechten de effecten van de coronacrisis goed zien. Ook in begin van 2021 was de instroom nog hoger dan de uitstroom (saldo: +151). Daarna zette de daling van de instroom – die vanaf december te zien is – door tot maart van dit jaar. Tegelijkertijd laat de uitstroom tussen januari en februari eerst een daling zien van bijna 150 uitkeringen, waarna de uitstroom weer met 100 uitkeringen toeneemt tussen februari en maart. Per saldo betekend dit dat er in maart 2021 een nagenoeg gelijk saldo te zien is (+6) en er dus bijna net zoveel mensen instromen als uitstromen in de WW. De instroom in Twente is eind maart 2021 met -22,1 procent afgenomen ten opzichte van december 2020. Landelijk is het aantal nieuw verstrekte WW-rechten eind maart 2021 met -26.9 procent afgenomen ten opzichte van december. De instroom is in maart dus verhoudingsgewijs in Nederland sterker afgenomen dan in Twente.

Aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente eerste kwartaal 2021 licht gestegen

Per eind maart 2021 werden er in Twente 13.647 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 77 meer dan eind december, een procentuele stijging van 0,6 procent. In de voorgaande periode (september-december) was er nog een lichte afname (-0,3%). In de periode tussen februari en maart zijn er 30 uitkeringen meer verstrekt. Landelijk is het aantal Participatiewet-uitkeringen Tussen november 2020 en februari 2021 is het aantal uitkeringen ligt gestegen met 1,5 procent (februari meest recent beschikbare cijfer voor Nederland).

Het aantal Participatiewet-uitkeringen verstrekt aan Twentse jongeren is in het vierde kwartaal relatief sterk gestegen, naar 1.620 in december 2020Eind maart 2021 waren er 1.657 Participatiewet-uitkeringen verstrekt aan jongeren in Twente, 37 meer dan drie maanden eerder (+3,1%).

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.