• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Jaarstukken 2018

 

 

Jaarstukken 2018 prezi

Jaarstukken 2018 downloaden als PDF

Voorwoord

1. Samenvatting
2. Inleiding en leeswijzer
3. Aanwendingsvoorstel
4. Regio Twente
5.  Programmaverantwoording

  5.1 Domein Gezondheid
 5.2  Domein Leefomgeving
      5.2.1 Programma Sociaal Economisch Sterk Twente
      5.2.2 Belangenbehartiging
      5.2.3 Programma Recreatieve Voorzieningen
 5.3 Domein Bestuur & Ondersteuning
 5.4 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
5.5 Veilig Thuis Twente
 5.6  Coalitions of the Willing
      5.6.1  Agenda voor Twente
      5.6.2  Netwerkstad Twente
      5.6.3  Kennispunt Twente
      5.6.4  Werken voor de Twentse Overheid
      5.6.5  Salarisadministratie
      5.6.6  Acquisitie Twente
      5.6.7  Milieu Duurzaamheid en Afval
      5.6.8  Mobiliteitslab, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT
      5.6.9  IT- Platform
      5.7 Algemene dekkingsmiddelen
 6.  Paragrafen 
  6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
  6.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
  6.3 Bedrijfsvoering 
  6.4 Verbonden partijen 
  6.5 Financiering 
  6.6 Rechtmatigheid
 7.  Jaarrekening
  7.1 Overzicht van baten en lasten 
  7.2 Toelichting op de baten en lasten
 7.3  Samenvatting resultaat 2018
       7.3.1 Domein Gezondheid  
       7.3.2 Domein Leefomgeving
       7.3.3 Investeringsprogramma Agenda van Twente
       7.3.4 Bestuur en Ondersteuning
       7.3.5 OZJT
       7.3.6 Veilig Thuis Twente
       7.3.7 Coalitions of the Willing
       7.4 Analyses rekeningresultaat 2018
       7.5 Overzicht van incidentele baten en lasten
       7.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid 
8. Balans en de toelichting

8.1 Balans per 31-12-2018 
 8.2 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling 
 8.3 Toelichting op de balans per 31-12-2018 
 8.4 Belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 8.5 Wet Normering Topinkomens
9.1 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
9.2 Controleverklaring onafhankelijke accountant
Bijlagen
Bijlage 1 begrote gemeentelijke bijdrage
Bijlage 2 Resultaat 2018 en benodigde gemeentelijke bijdrage
Bijlage 3 Recapitulatiestaat per product bedragen in €
Bijlage 4 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld bedragen in €

Accountantsverslag