• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Programmabegroting 2018

Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programmabegroting voor. Ze volgt hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende taak.

pdf icon  Programmabegroting 2018 downloaden als pdf 

Voorwoord
1. Samenvatting
2. Inleiding en leeswijzer
3. Vaststelling
4. Regio Twente
5. Domein Gezondheid
6. Domein Leefomgeving
7. Bestuur
8. OZJT
9. COW
10. Dekkingsmiddelen
11.1 Weerstandsvermogen
11.2 Onderhoud kapitaalgoederen
11.3 Bedrijfsvoering
11.4 Verbonden partijen
11.5 Financiering
12.1 Overzicht baten en lastenn
12.2 Uiteenzetting
Bijlage 1 Productmatrix
Bijlage 2 Bijdrage taakvelden