• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Programmabegroting 2019

Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programmabegroting voor. Ze volgt hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende taak.

Begroting 2019 prezi

 

pdf icon  Programmabegroting 2019 downloaden als pdf

Voorwoord
1.  Samenvatting
2.  Inleiding en leeswijzer
3.  Vaststelling
4.  Regio Twente
5.  Domein Gezondheid
6.  Domein Leefomgeving
7.   Bestuur en ondersteuning
8.   Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14
9.   Veilig Thuis Twente
10.  Coalitions of the Willing
11.  Algemene dekkingsmiddelen
12.  Paragrafen
12.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
12.2   Onderhoud kapitaalgoederen
12.3  Bedrijfsvoering
12.4  Verbonden partijen
12.5   Financiering
13.  Financiële begroting
13.1

 Overzicht van baten en lasten per taakveld en toelichting
  inclusief meerjarenraming
13.1.1

 Overzicht van baten en lasten vorig begrotingsjaar en voor
  vorig begrotingsjaar
13.1.2   Specificatie gemeentelijke bijdrage 2019 t.o.v. 2018
13.1.3  Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
13.2.1  Geprognosticeerde balans
13.2.2  Berekening EMU-saldo
   Bijlagen
1. Gemeemtelijke bijdragen 2019 (per taakveld)