• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Programmabegroting 2020

Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programmabegroting voor. Ze volgt hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende taak.

 JPG Publieksversie programmabegroting 2020

 

pdf icon  Programmabegroting 2020 downloaden als pdf

Voorwoord
1.  Samenvatting
2.  Inleiding en leeswijzer
3.  Vaststelling
4.  Regio Twente
5.  Domein Gezondheid
6.  Veilig Thuis Twente
7.  Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14
8. Domein Leefomgeving
8.1 Programma Sociaal Economisch Sterk Twente
8.2 Belangenbehartiging
8.3 Programma Recreatieve Voorzieningen
9.   Bestuur en ondersteuning
10. Coalitions of the Willing
      10.1  Agenda voor Twente
      10.2  Netwerkstad Twente
      10.3  Kennispunt Twente
      10.4  Werken voor de Twentse Overheid
      10.5  Salarisadministratie
      10.6  Milieu Duurzaamheid en Afval
      10.7  Mobiliteitslab, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT
      10.8  IT- Platform
11.  Algemene dekkingsmiddelen
12. Specificatie herkomst baten en besteding lasten
13.  Paragrafen
13.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
13.2   Onderhoud kapitaalgoederen
13.3  Bedrijfsvoering
13.4  Verbonden partijen
13.5   Financiering
14.  Financiële begroting
14.1.1  Overzicht van baten en lasten per taakveld en toelichting inclusief meerjarenraming
14.1.2  Overzicht van baten en lasten vorig begrotingsjaar en voorvorig begrotingsjaar
14.1.3  Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage
14.2.1  Geprognosticeerde balans
14.2.2  Verloopoverzicht reserves, arbeidsgerelateerde kosten en investeringen
14.2.3  Berekening EMU-saldo
   Bijlagen
1. Gemeentelijke bijdragen 2020 ( per taakveld)
2. Overzicht baten en lasten 2020 (per taakveld)