• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regionale samenwerkingsagenda

Eens in de vier jaar, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraad, stelt Regio Twente een werkprogramma op; de regionale samenwerkings-agenda. Dit is vastgelegd in de Regeling Regio Twente.

Deze regionale samenwerkingsagenda wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Daaraan voorafgaand zijn de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de regionale samenwerkings-agenda ligt bij de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente en bij het dagelijks bestuur voor de onderdelen Belangenbehartiging en Recreatieve Voorzieningen. Het dagelijks bestuur is daarbij geadviseerd door het Portefeuilleberaad Belangenbehartiging respectievelijk het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie.

Bij het opstellen van dit eerste werkprogramma is voor een deel gebruik gemaakt van reeds eerder vastgestelde visies, zoals de Bestuursagenda 2016-2019 van GGD Twente, vastgesteld op 1 oktober 2015 door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en de Bestuursopdracht Econo-mie en Arbeidsmarktbeleid, vastgesteld door de portefeuillehouders in fe-bruari 2016 en aangeboden aan de colleges en raden van de veertien Twentse gemeenten.

De regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 beperkt zich tot de onderwerpen waaraan alle veertien Twentse gemeenten deelnemen.

  • Publieke Gezondheid (GGD Twente)
  • Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT)
  • Sociaaleconomische structuurversterking
  • Recreatieve voorzieningen
  • Twentse belangenbehartiging

 

De eerste regionale samenwerkingsagenda voor Twente, voor de periode 2017 tot halverwege 2020, strekt over drie jaar, omdat medio 2016, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraad te vroeg was om al een programma voor de periode 2016 tot 2020 vast te stellen. De vernieuwde samenwerking in Twente is immers pas op 1 januari 2016 gestart en in de loop van dat jaar geïmplementeerd.

We zijn ons ervan bewust dat er slechts weinig en ook verschillende typen indicatoren door de samen-werkingsagenda heen worden gebruikt. Soms is dat niet erg. Wij willen echter steeds meer toe naar samenhangende doelstellingen en indicatoren. De manier waarop deze nu zijn opgenomen, is een eerste stap.

Samen voor Twente

Wij geloven in Twente, wij geloven in samenwerken, wij geloven in verbinding. Wij zien het als onze missie om samen met de veertien Twentse gemeenten te werken aan een duurzame en vitale samenleving, om de ruim 625.000 inwoners een goed leef- en werk-klimaat te kunnen blijven bieden. Daarbij werken wij ook samen met ondernemers, onderzoekers, maat-schappelijke organisaties en onderwijs. Met een nuchtere Twentse aanpak en vakmanschap leveren wij een bijdrage aan het versterken van Twente als een innovatieve, ondernemende en internationaal georiënteerde technologische topregio. Een duurzame en vitale regio waar, naast uitgebreide stedelijke voorzieningen, rust en ruimte is, om gezond te leven, te werken en te recreëren.

Wij zijn actief op diverse terreinen: gezondheid (GGD Twente), zorg en jeugdhulp (OZJT), recreatieparken, routes en fietspaden (Recreatieve Voorzieningen), sociaaleconomische structuurversterking en Twentse belangenbehartiging. Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze gezamenlijke ambities en opgaven. Om de Twentse belangen te behartigen, onderhouden wij nauwe relaties met de Rijksoverheid in Den Haag, provincie Overijssel, de EUREGIO, de interprovinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf en met de Europese Unie. Daarnaast leveren wij een belangrijke bijdrage aan de promotie van het merk Twente als vooraanstaande technologische topregio, zowel landelijk als in Europa.

Regio Twente faciliteert en versterkt de samenwer-king in de regio, niet alleen tussen de veertien gemeenten, maar ook tussen en met andere maatschappelijke sectoren en samenwerkings-partners van de gemeenten. De Agenda voor Twente en wijze waarop daarin wordt samengewerkt, zijn daarbij richtinggevend.

Lees hier de volledige regionale samenwerkingsagenda