• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Met als hoofddoel ‘complementaire’ ontwikkeling van de Twentse binnensteden richt deze pilot op (de verkenning van) een vernieuwende invulling van de overheidsrol bij de (her)ontwikkeling en (re)vitalisering van de Twentse binnensteden.

Hierbij wordt de filosofie van ‘de spontane stad’ als leidraad gebruikt.

ontwikkelagendaPilot afbeeldingDeze filosofie wordt ook wel organische stedelijke ontwikkeling genoemd, en door partnerpartijen tevens gekoppeld aan het concept ‘stadslab’.

De pilot heeft als nadrukkelijk doel inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van deze andere rolinvulling van de overheid, waar het initiatief voor (her)ontwikkeling van de bebouwde omgeving nadrukkelijk bij derden wordt gelegd. De provincie Overijssel wil inzicht krijgen in de mogelijkheden om deze methodiek ook toe te passen in andere stedelijke regio’s binnen de provincie.

 

 

Binnen deze pilot stimuleren de samenwerkende overheden vanuit een faciliterende en aanjagende rol lokale marktpartijen en burgers om (kleinschalige, soms tijdelijke) initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van de verbetering van het woon- en leefklimaat in de Twentse binnensteden. De samenwerkende overheden stellen capaciteit en budget beschikbaar om lokale partijen te ondersteunen bij de ontwikkeling van door hen geïnitieerde projecten.

Belangrijke voorwaarde voor steun is het voldoen aan vooraf gestelde kaders. Initiatieven die aansluiten bij, of een versterkend effect hebben op andere doelstellingen en/of investeringen van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente genieten de voorkeur boven op zichzelf staande initiatieven.