• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Programma’s Innovatiebeleid

Bij de Innovatiesprong gaat het om vijf programma's: Innovatiefonds Twente, Innovatie in Gemeenten, Human Capital Agenda Twente, Twente Branding en Toeristische promotie. De vijf programma's sluiten aan bij het nationale Topsectorenbeleid. In de organisatie van de innovatiesprong fungeert Novel-T als spin in het web.

Innovatiefonds Twente

Met een eerste inleg van 7 miljoen is op 5 juni 2014 het Innovatiefonds Twente van Regio Twente van start gegaan. Het innovatiefonds is bedoeld voor innovatieve en veelbelovende Twentse business cases in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Voor het fonds is tot en met 2017 in totaal €15 miljoen beschikbaar. Bij het Innovatiefonds Twente gaat het niet om subsidies, maar om risicodragend kapitaal, zoals achtergestelde leningen en participaties voor bedrijven in de vroege fase.

Het Innovatiefonds Twente richt zich op de topsector High Tech Systemen en Materialen, een sector waar Twente sterk in is. Deze sector bevat de kern van de Twentse innovatieve maakindustrie met meer dan 70% van de industriële werkgelegenheid. Uit recent onderzoek van Kennispunt Twente blijkt dat Twente landelijk de enige regio is waar de werkgelegenheid in de HTSM sector is gegroeid. Het Innovatiefonds Twente is aanvullend aan het provinciale Innovatiefonds Overijssel dat zich meer richt op de start- en groeifase van bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Twente moeten bedrijven zich melden bij OostNL, doet de definitieve bedrijfseconomische beoordeling van de business cases.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jemy Pauwels via 088 667 01 00.

Innovatie in Gemeenten

Regio Twente stelt via het 'Twentse fonds Innovatie in gemeenten' de komende vier jaar €5 miljoen beschikbaar voor innovatieve Twentse MKB-bedrijven tot maximaal 50 werknemers. Het gaat om kredieten tot maximaal €150.000 of vouchers tot €5.000 voor bedrijven die innovatieve producten of diensten ontwikkelen die ook snel arbeidsplaatsen opleveren. De aanvragen gelden met name voor de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Het fonds staat sinds oktober 2013 open voor aanvragen. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij Agenda voor Twente. De ondernemer wordt vanuit één loket ondersteund en verzorgt de doorgeleiding naar een onafhankelijke kredietcommissie die de aanvraag verder beoordeelt.

Het doel van het Twentse fonds Innovatie in gemeenten is de innovatie in Twente in alle 14 gemeenten te laten plaatsvinden.
Concrete doelstellingen van het fonds zijn:

  • bevorderen van betrokkenheid van het lokale MKB bij innovatie in het algemeen;
  • beantwoorden van maatschappelijke (gemeentelijke) vraagstukken waarbij de gemeente zo mogelijk optreedt als launching customer;
  • regionaal spreiden van innovatieve projecten.


Human Capital Agenda Twente

Regio Twente investeert met de Innovatiesprong Twente €3,4 miljoen in het menselijk kapitaal dat nodig is om de innovatie- en groeiambities van de hightech sector in Twente te realiseren.
De roep om technisch geschoold personeel wordt steeds groter en daarnaast moet de Twentse beroepsbevolking op alle niveaus een reëel perspectief op arbeid geboden worden.
Regio Twente investeert daarom via de Innovatiesprong €1,7 miljoen in het Techniekpact Twente en €1,7 miljoen in het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020.

Techniekpact Twente is een samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek in Twente. Met dit pact trekt Twente samen met het Kabinet op om te werken aan een bèta-impuls voor technologisch Twente. Door samenwerking van de 4 O's en een geïntegreerde focus op techniek in onderwijs en bedrijfsleven moet het Techniekpact leiden tot een optimaal bèta-klimaat en tot meer en betere technici.

Het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 richt zich op een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het terugdringen van de werkloosheid tot onder de 5% in 2020. Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) voert de regie op het uitvoeringsprogramma van het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020.

Twente Branding

Een goede branding van Twente is van groot belang en is daarmee (evenals toeristische promotie) een randvoorwaarde voor de overige programmalijnen van de Innovatiesprong Twente: het Innovatiefonds, Innovatie in gemeenten en de Human Capital Agenda Twente. Regio Twente investeert daarom € 3,4 miljoen in de branding van Twente.

De Stichting Twente Branding bewaakt de bundeling van de verschillende initiatieven om Twente te positioneren als een innovatieve, ondernemende kennisregio (met een focus op hightech systemen en materialen) die bewoners, studenten, talenten en ondernemers weet te behouden voor deze regio en te bewegen om voor deze regio te kiezen. Dat levert uiteindelijk ook een bijdrage aan het versterken van de sociaaleconomische structuur en leefbaarheid (woningmarkt, voorzieningenniveau) van Twente. Twente is in de basis een sterk merk waar we trots op kunnen zijn.